Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Схема осигурява заетост за лица над 29 години

Заетост за лица над 29 години осигурява схема, финансирана от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»

Бюрата по труда във Видин и Белоградчик ще приемат от утре заявките на работодателите в област Видин

Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. В бюрата по труда в цялата страна (за област Видин – ДБТ-Видин и ДБТ-Белоградчик) от утре, петък, 25 март 2016 г. всеки работодател (от реалния сектор; търговски дружества с общинско участие в капитала; граждански дружества по Закона за задълженията и договорите; работодатели-органи на изпълнителната власт съгласно ЗМСМА; общински предприятия по чл. 52 от от Закона за общинската собственост) може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата.

Схема „Обучения и заетост“ се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ще се реализира на два етапа: първи етап, който стартира на 25.03.2016 г., е с осигурен бюджет от 8 100 000 лева за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда; във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 г./ ще бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.  Общата стойност на процедура „Обучения и заетост” за двата етапа е 81 млн. лв. 

Приоритетните целеви групи по схемата са безработни лица с основно или по-ниско образование; продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца; безработни лица на възраст над 54 г. Важно изискване към работодателите е най-малко половината от наетите лица при един работодател да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи.

На работодателите наели безработните лица от трите приоритетни целеви групи се осигуряват разходите за трудови възнаграждения до 12 месеца – при покриване на 100% от сумата на минималния осигурителен доход (МОД) за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.

За останалите, наети по процедурата лица за първи период до 6 месеца се осигуряват разходите за трудови възнаграждения, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите; за втори период от последващи до 6 месеца се осигуряват единствено разходи за покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, изчислени върху 100% от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети. Вторият период следва да е равен или по-дълъг от първия, като общата продължителност на заетостта за двата е до 12 месеца.

Работодателите, желаещи да се включат в схема „Обучения и заетост”, могат да подават своите заявки във всички дирекции „Бюро по труда” (за област Видин – ДБТ-Видин и ДБТ-Белоградчик) от 9.30 ч. на 25.03.2016 г. до 17.00 ч. на 01.04.2016 г.

В процедура „Обучения и заетост“ са допустими и всички безработни лица над 29-годишна възраст. Те могат да кандидатстват, като подадат заявление за участие в схемата в дирекции „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани. На всяко регистрирано безработно лице /над 29 г./ ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките, за постигане на конкретни цели за определен период от време.

Областен информационен център-Видин ще предоставя на потенциалните бенефициенти информация за процедурата, както на място в офиса си на пл. „Бдинци“ 2 във Видин, така и на телефони: 0879 949 200 (Мариела Савкова, Управител); 0879 949 201 (Цветомир Ценков, Експерт); 0879 987 738 (Яна Гъркова, Експерт) или чрез писмен отговор чрез електронната поща на центъра - oic.vidin@eufunds.bg

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

25 March, 11:08 | 398 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio