Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Здраве

ОбС прие Годишния финансов отчет на МБАЛ - Мездра за 2023 г.

  26.04.2024 16:06
ОбС прие Годишния финансов отчет на МБАЛ - Мездра за 2023 г.

Общински съвет (ОбС) - Мездра прие Годишния финансов отчет на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД за миналата година. Решението беше взето единодушно на априлската сесия на местния парламент.

С това решение бяха одобрени одиторски доклад за извършения одит от независим одитор на финансовия отчет на лечебното заведение, разширен одиторски доклад на годишния финансов отчет, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци, справка за оповестяване на счетоводната политика и годишен доклад за дейността и анализ на финансовото състояние на дружеството към 31.12.2023 г.

Управителят на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД Светозар Луканов беше освободен от отговорност за дейността си през миналата година и беше решено балансовата печалба на дружеството от 43 хил. лв. да отиде за покриване на загуби от предходни периоди.

Приети бяха отчетите за дейността и за изразходваните бюджетни средства през миналата година на 21 читалища, които развиват дейност на територията на общината - тези в Мездра, Боденец, Брусен, Върбешница, Горна и Долна Кремена, Дърманци, Елисейна, Зверино, Злидол, Игнатица, Крапец, Лик, Лютиброд, Моравица, Оселна, Ослен Криводол, Ребърково, Руска Бела, Типченица и Царевец. Изключение прави читалището в Лютидол, което отново не представи отчет.

Приет беше и отчет за дейността на „Екопроект“ ООД - Враца за първо тримесечие на тази година.

ОбС даде съгласие кметът на общината да подпише допълнително споразумение с ръководителя на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021-2027 за удължаване срока с 6 месеца на проектните дейности по Проект „Грижа в дома в община Мездра“, даде съгласие Община Мездра да изпълнява самостоятелно услуга от общ икономически интерес по ПРЧР 2021-2027 и определи за доставчик на мобилната интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ чрез общинския отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“ за срок от 18 месеца.

Община Мездра получи картбланш да предоставя безвъзмездно услугата „Грижа в дома” за срока на допълнителното споразумение, а след изтичане на проектните дейности от 18 месеца - услугата да се разкрие като делегирана от държавата дейност.