Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Приеха междинната оценка на Общинския план за развитие

Общинският съвет прие доклада за междинната оценка на Общинския план за развитие /ОПР/на Община Мездра за периода 2014-2020г., представен от кмета инж. Генади Събков. Това стана на последното за годината редовно заседание на местния парламент.

ОПР е стратегически документ с дългосрочен характер. Той е съставен и приет от Общинския съвет за срок от 7 години /2014-2020г./ Междинната оценка на плана е разработена от независим консултантски екип на фирма „ЛИДЕР 2005“ ЕООД, при спазване изискванията на чл. 36 от Закона за регионалното развитие. Външната оценка за развитието на плана е положителна, което доказва, че през последните години общинската администрация, общинският съвет и гражданите са работили целенасочено и упорито за реализиране на плана и защитаване интересите на общността като цяло.

„Факт е, че разработените от общинска администрация проекти намират финансиране и дори имаме подписани договори. Такъв е договорът, който подписахме с управляващия орган на програмата за развитие на селските райони по Мярка 7.2, свързана с рехабилитиране на улична мрежа на територията на гр. Мездра. В началото на 2018г. предстои да подпишем такъв договор и за рехабилитация на водопроводната мрежа в 4 населени места на територията на Общината на стойност над 5.6 млн. лв. И през настоящата 2017г. се работеше динамично по санирането на сгради и изпълнение на ОП „Региони в растеж“, по  която Община Мездра е директен бенефициент. През 2018г. Общината ще се превърне в строителна площадка, защото предстои да въведем в експлоатация 5 блока по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и 51 сгради на частни физически лица.

С гордост можем да отчетем и, че през последните години Общината изпълняваше на 100% своите капиталови програми“, допълни инж. Събков.

Според експертите Стратегията за развитие отговаря на промените във вътрешните и външни условия за изпълнение, а изпълнението на стратегическите цели и изразходваните средства имат пряк положителен ефект върху инфраструктурата в Общината за подобряване качеството и условията на живот на гражданите. Отчетено е, че при изпълнение на ОПР ефективно се прилага принципът на хоризонтално и вертикално партньорство чрез провеждане на работни и информационни срещи и семинари, участие във формални структури за подготовка на проекти и програми, както и че Община Мездра е осигурила прозрачност на ОПР и на действията по неговото изпълнение. Според експертите усилията на Общинска администрация са насочени към по-ефективно използване на ресурсите и привличане на нови инвестиции. По-ефективно се използва човешкия ресурс в Общината за подобряване на образователната, здравната, културната и други услуги на населението, за социално включване на лица и групи в неравностойно положение. В Доклада е посочено и че Община Мездра полага усилия за развитие и насърчаване на икономическата активност и предприемачество, за развитие на конкурентоспособността на местната икономика, чрез използване на различни финансови източници.

За финансовото обезпечаване на изпълнението на ОПР са използвани различни финансови източници. Основния финансов инструмент са оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове - 72%, а най-нисък е делът на Програма за развитие на селските райони с относителен дял - под 1%. Водещ принос за изпълнението на ОПР на община Мездра има Оперативна програма „Околна среда".

Финансовото изпълнение на плана е 22,4% - вложени са 37 504 672 лв. при планирани за целия период 167 469 000 лв. По-голямата част от проектите - 85%, са изпълнени, на обща стойност 31 989 919 лв. , а в процес на изпълнение са проекти на обща стойност 5 514 753 лв. или 15% от всички проекти. Използват се възможностите за финансиране от оперативните програми. В Доклада е отчетено, че макар Община Мездра да разполага с малък размер бюджетни средства, са направени множество инвестиции от общинския бюджет за решаване на съществени нужди и проблеми на хората от Общината. Независимо от трудностите предвид образователния ценз на голяма част от населението, е разработена дългосрочна политика за приобщаването на малцинствата към икономическите и социални процеси, протичащи в Общината.

Според експертите Стратегическа цел „Запазване и подобряване на качествата на човешкия капитал чрез социално развитие на всички групи от населението“ и Стратегическа цел „Добро управление и достъп до качествени обществени услуги“ са изпълнени отлично. Предприети са комплекс от мерки и са реализирани проекти, с които се подобрява качеството на образованието и човешкия капитал в Общината. Добре се реализира и социална политика в населените места. Предприети са адекватни мерки за развитие на културната и спортна инфраструктура, както и дейности за ангажиране на свободното време на младите хора, което осигурява пълноценен обществен живот на населението на Общината. Оптимизирана е образователната инфраструктура за осигуряване на подходяща образователна среда в детските градини и училищата.

Предприемат се мерки за повишаване на уменията и компетенциите на служителите в кметствата и общинска администрация, както и подобряване на материално-техническата база за предоставяне на административни услуги и въвеждане на нови форми за обслужване, включително и електронни услуги.

В Доклада за междинната оценка на ОПР е отчетено, че в Община Мездра са постигнати видими резултати при качеството на пътната и уличната мрежа, развитие и модернизация на инфраструктурата за свързаност и достъп, опазване на околната среда и природните ресурси, обновяване на населените места и друг

 

29 December, 13:45 | 179 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio