Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Фирма "Семков-2001" ЕООД подобрява работната среда

Проект № BG05M9OP001-1.008-0135

„ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В "СЕМКОВ-2001" ЕООД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансиранa от Европейския социален фонд на ЕС

Фирма "Семков-2001" ЕООД подобрява работната среда с финансиране от европейски проект

Към своя край е проектът, който изпълнява "СЕМКОВ-2001" ЕООД с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” от началото  на м. юли миналата година.

Основната дейност на фирмата е производство и монтаж на метални конструкции,  резервни части, металообработващи услуги, ремонт и поддръжка на машини и съоръжения. Поради спецификата си дейността на фирмата е свързана с действието на много и различни професионални рискове. Чрез проекта „Добри и безопасни условия на труд в "Семков-2001" ЕООД“ стана възможно да бъдат направени съществени подобрения в работната среда за превенцията на трудовите злополуки и опазване на живота и здравето на работниците.

За работните зони с най-много вредности и опасности за работещите вече е закупено ново оборудване.

Стационарна аспирационна система чрез вентилационни ръкави достига до три от работните места за заваряване на метали в ремонтно-механичния цех. Тя осигурява засмукването на прахогазовите замърсители и след преминаване през филтърна система  аспирираният въздух се връща обратно в работното помещение. Така, освен че се елиминират вредностите, отделяни при заваряването на метали, се спестяват разходи за отопление. Останалите работни места за заваряване се обслужват с три мобилни  аспирационни системи. Предпазни паравани ограничават преминаването на искри и ултравиолетова радиация, като така се предпазват и другите работещи в зоната на заваряване.

В зоната за бластиране се работи с абразивно средство, насочвано  чрез сгъстен въздух през дюза под налягане. Вдишването на абразивен прах е особено опасно за здравето на работника. С новата система за събиране на абразивен прах осъществява почистването на работното място чрез вакуум, а събраният абразив се отвежда за съхранение в контейнер и последващо рециклиране.

С предоставеното финансиране работодателят осигурява работни облекла и лични предпазни средства за всички работници за срока на изпълнение на проекта.

Обезпечаването на ежедневния транспорт до работа и обратно на работниците и служителите, които живеят в населени места, отдалечени от местоработата – всичко 34 човека - също става с финансиране по проекта. 

В рамките на проекта бяха разработени,  адаптирани и въведени нови елементи на система за развитие на човешките ресурси и иновативни модели за организация на труда в предприятието. Чрез промени в организацията на труда се удължава професионалния живот на работниците и служителите над 54 г. възраст, както и да се улесни съвместяването на личния и професионалния живот на работниците и служителите в предприятието, в т.ч. на хора с увреждания и майки с малки деца. Набелязани са и мерки за осигуряване на по-лесен и безпроблемен достъп до административната част на сградата за хората с увреждания, заети в предприятието.

Въведени са и мерки за опазване на околната среда - оптимизиране управлението на отпадъците във фирмата.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” чрез процедура „Добри и безопасни условия на труд”. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 245 396,00 лв. Проектът ще продължи до края на 2018 г.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "СЕМКОВ-2001" ЕООД“и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган.

12 December, 22:48 | 216 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio