Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Обществено обсъждане на стратегия за развитие

Обществено обсъждане на интегрирана стратегия за местно развитие

    В рамките на общественото обсъждане беше представена „Интегрирана многосекторна стратегия за местно развитие на местна инициативна група „Видин селска част – Ново село“. За участие в него Община Видин покани общинските съветници, кметовете на населени места, земеделските производители, представителите на бизнеса, медиите и гражданите.

   Срещата бе открита от кмета на общината  Огнян Ценков. В резюмето си той отбеляза, че местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014 – 2020 г. се нарича “Водено от общностите местно развитие” (ВОМР).  То се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии, основани на характеристиките на района и разработени въз основа на местните потребности, потенциал и включващи иновативни характеристики. Основната цел е стимулиране на местното развитие в селските райони. Приоритетите за програмен период 2014-2020 г. са свързани с насърчаване на социалното приобщаване; намаляване на бедността и икономическо развитие; интегриран подход към околната среда; използване на потенциала на културното и историческото наследство; фокус върху иновациите. Също така насърчаване сдружаването на общините в процеса на формиране на местни групи за действие, без да се ограничава възможността за финансиране и на групи, действащи на територията само на една община.

    Стратегията е изготвена в изпълнение на Договор за услуга, сключен между Община Видин и „Региоплан” ЕООД – гр. София. По време на общественото обсъждане документът бе представен от доц. д-р Косьо Стойчев. Той се спря на целите на стратегията, описанието на процеса и мерките, финансовия план и индикаторите за мониторинг и оценка.

   Всяка стратегия за „Водено от общностите местно развитие“ обхваща територия с население между 10 000 и 150 000 жители. Селищната мрежа на местната инициативна група е представена от 38 населени места, от които 33 са в административния обхват на Община Видин и 5 -  в Община Ново село.

   Стратегията за „Водено от общностите местно развитие“ допринася за целите на интервенциите от Оперативните програми по Структурните фондове, Кохезионния фонд и Европейския фонд за развитие и постига допълнителен синергичен ефект с тях. Тя следва стратегическите направления за устойчив растеж, конкурентоспособност и заетост чрез действия и мерки за модернизиране и развитие на инфраструктурата, защита на околната среда, подобряване на бизнес средата, знания и иновации, подобряване качеството на човешките ресурси.

   Интегрираната многосекторна стратегия е публикувана на интернет страницата на Община Видин. Всички предложения и въпроси, свързани с нея могат да се изпращат на електронната поща на общината.

13 April, 17:34 | 293 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio