Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Уручев с доклад за достъпа до земя в ЕС

Владимир Уручев с доклад за подобряване достъпа на земеделските стопани до обработваема земя в ЕС

Европейският парламент одобри с голямо мнозинство доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони относно актуалното положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята*.

Владимир Уручев, съдокладчик от Групата на ЕНП, отбеляза че „проблемите с концентрацията се дължат отчасти на липсата на всеобхватни и актуални данни за целия ЕС относно пазара на земеделска земя, структурата на стопанствата, обема на търгуваната на пазара земя, както и движението на покупните цени и цените на арендата“. Ето защо с доклада „Европейският парламент изпраща силен сигнал към Европейската комисия за необходимите мерки, които трябва да се предприемат на европейско и национално ниво, за да се овладее процеса на свръх-концентрация и да се преустановят отрицателните практики на пазара на земеделска земя“. Сред тези меркиУручев посочи създаването на обсерваторен орган към ЕК, който да събира информация и данни относно покупните цени и цените на арендите, както и пазарното поведение на собствениците и арендаторите. На база събраната и анализирана информация, ЕП призовава ЕК редовно да докладва за земеползването, структурата на земеделските стопанства, движението на цените и развитието на националното поземлено законодателство на държавите членки.

На следващо място Уручев отбеляза, че докладът отчита проблемите с регулирането на пазара на земя в новите държави членки от Централна и Източна Европа след изтичане на мораториумите върху продажбата на земя на чужденци. „По-ниските цени на земята в тези държави провокираха засилен интерес към закупуването на големи количества земя от страна на неселскостопански инвеститори и международни холдингови дружества. Изправени пред необходимостта да защитят своите земеделски стопани, тези държави приеха редица разпоредби, които са в разрез с правилата на Вътрешния пазар (свободното движение на капитали) и Комисията стартира наказателни процедури срещу тях“, разясниУручев. Отчитайки тези проблеми, докладът призовава Комисията да публикува ясен и изчерпателен набор от критерии, които са съвместими с четирите свободи на ЕС и които държавите членки да вземат предвид при промени в националното си законодателство. „Нещо повече, с доклада настояваме да се осигури по-добър поглед на ЕП върху документите по процедурите за нарушение и насърчаваме ЕК да обмисли налагането на мораториум върху текущите процедури до изготвяне на въпросните критерии“, добави още Уручев.

Друга важна тема, залегнала в доклада, е свързана с достъпа на новите участници и младите земеделски стопани до обработваема земя. Владимир Уручев отбеляза, че основните препятствия са свързани с високите цени на земята, липсата на подходящо кредитиране и високото данъчно облагане при наследяване.

Не на последно място, докладът отчита връзката между концентрацията на земеделска земя и директните плащания по линия на ОСП. „Тази тема ще бъде подробно анализирана в преговорния процес по реформата на ОСП, но с настоящия доклад обръщаме внимание на необходимостта да се преразгледа системата на директни плащания. Последните следва да подкрепят земеделските стопани/арендатори, които реално обработват земята, а не формалните собственици/инвеститори“, коментира Уручев.

* Докладът разглежда причините и различните проявления на концентрацията на земеделска земя, както и предлага конкретни мерки за подобряване достъпа на европейските фермери до този ограничен ресурс. Целта на мерките е съхраняване на многофункционалния модел на европейското селско стопанство, характеризиращо се с малки до средни семейни и кооперативни стопанства.

Отчитайки компетентността на държавите членки по всички въпроси, свързани с поземлените отношения, с доклада Европейският парламент настоява за по-всеобхватен подход към управлението на земята, който да вземе предвид връзката между земеделие, околна среда, енергетика, регионално развитие, Обща селскостопанска политика. Подчертава се значението на земята за продоволствената сигурност на европейските граждани и за редица екосистемни услуги и в този смисъл докладът призовава за специалната й защита при сделките със земя на Вътрешния пазар на ЕС.
 

 

01 May, 16:39 | 320 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio