Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Основни данни за културата в област Враца през 2017 г.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

Музеи

    Към 31.12.2017г. на територията на област Враца функционират 3 професионално действащи музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

   Движимите културни ценности в тях са национално богатство и представляват част от Националния музеен фонд. Музейните експозиции в областта включват 140.6 хил. фондови единици, които представляват 1.9% от общия брой на експонатите, изложени в този вид културни институции в страната. През годината в музеите са постъпили 1.6 хил. нови фондови единици, от които 99.7% са от направени през 2017г. дарения. Новите информационни технологии навлизат активно и в музеите в област Враца, създавайки възможности за по-добър и широк достъп до културното наследство. Те следват пътя на цифровизацията и улесняват комуникацията с посетителите. Броят на цифровизираните фондови единици през 2017г. се запазват, както предходната година и са 9.3 хиляди.

   През 2017 г. броят на посещенията в музеите в област Враца се намаляват с 19.6% спрямо предходната година и достига 26.1 хиляди. Чуждите граждани, посетили през 2017 г. трите музея на територията на областта, са 1.0 хил. или 3.9% от общия брой на посетителите. В сравнение с предходната година чуждестранните гости намаляват с 30.6%. В дните със свободен вход са осъществени 11.2% от посещенията в музеите.

През 2017 г. изнесените пред посетителите в музеите беседи са 736; уредени са 34 самостоятелни и 20 съвместни изложби. Активността на музейните работници включва и други организирани прояви – на територията на музеите са организирани 6 обсъждания на книги, осъществени са 12 видеопрожекции, 6 концерта и 2 конкурса.

   Общият персонал на музеите в областта през 2017 г. е 32 души, като се увеличава с една извън щатна бройка  в сравнение с 2016 година.

Сценични изкуства

През 2017 г. в действащият 1 драматично-куклен театър в област Враца са организирани 212 представления, посетени от 26 181 зрители. Представленията от български автори са 43.4%, а посетителите им са 21.9% от всички. В сравнение с 2016 г. общо представленията  намаляват с 29.6%, а посещенията - с 16.3%.  Увеличава се  средният брой посетители на едно представление - от 108 души през 2016 г. на 123 души през 2017 година.

През 2017 г. в областта развива дейност 1 музикален колектив - филхармония. Представленията на този музикален колектив намаляват с 5.7%, а посещенията с 35.0% в сравнение с 2016 година.

 Библиотеки

През 2017 г. в област Враца функционира 1 библиотека с библиотечен фонд над 205 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. Библиотечният фонд в област Враца през 2017 г. се състои от 260 хил. библиотечни документа, като 87.3% (227.0 хил.) е зает от книги. Регистрираните читатели са 4 612, което е с 2.0%  по-вече в сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеката намаляват с 24.3% и достигат 87.2 хиляди през 2017 година. Увеличава се заетият библиотечен фонд (140 хил.) с 0.11% спрямо 2016 година. Заетият библиотечен фонд средно на един читател e 30 броя за 2017 г. и намалява в сравнение с предходната година средно с 1 брой.

Аудио-визуална дейност

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност.

Радиопрограмна дейност

През 2017 г. радиооператорите в област Враца (3 радиа и радиомрежи) са излъчили 17 303 часа радиопредавания, което е с 3 часа повече в сравнение с 2016 година.

Кина

     В края на 2017 г. в област Враца са прожектирани 256 филма, а броят на прожекциите е 3 112. Увеличение се наблюдава при броя на зрителите, като достигат 39.8 хил. Според  националността им се разпределят, както следва: 19 – български, 32 – европейски, 201 – американски и 4 от други страни.

Издателска дейност

 Националният статистически институт осигурява данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на данните е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2017 г. в област Враца са издадени 33 книги с тираж 9 хил. екземпляра и 2 брошури . В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури се увеличава с 4 (12.9%), а средният тираж се увеличава от 161 през 2016 г. на 257 през 2017 г., или с 59.4%.

Методологични бележки

Информация за дейността на музеите се получава в резултат на регулярно провеждано годишно наблюдение. Тяхната дейност се характеризира чрез: музейните фондови единици, посетителите; културно-просветната работа; персонала; приходите и разходите и материално-техническата база.

Дейността на сценичните изкуства е предмет на отделно годишно изследване. Единици на наблюдение са театрите, оперите, оперетите, цирковете, музикалните колективи, дружествата и сдруженията, които са организирали и провели рецитали и концерти (естрадни, фолклорни, симфонични, камерни, хорови, на духови оркестри, смесени и други). Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: сцени, места, представления, посетители, постановки по националност на автора, в т.ч. нови постановки.

Предмет на годишно статистическо наблюдение е и дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хиляди единици. Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни документи), читатели, посещения, зает библиотечен фонд, персонал, приходи и разходи, компютри, площ на библиотеките.

Изследването на издателската дейност се провежда годишно и обхваща дейността на държавните и частните издателства и редакции. Данните се предоставятна НСИ от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (всички депозирани издания за годината).

В броя на книгите и брошурите не се включват изданията с тясно ведомствено предназначение, с временен и рекламен характер, с тираж по-нисък от 100 екземпляра и обем по-малък от четири страници.

Брошура е непериодично печатно издание с най-малко пет, но с не повече от 48 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.

Книга е непериодично излизащ печатен документ с най-малко 49 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.

Тираж е общият брой на екземплярите, отпечатани от едно заглавие.

Повече информация и данни от изследванията в областта на културата могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Култура” и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=36).

10 July, 16:17 | 200 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio