Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Противообществени прояви в област Враца през 2018 г.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетните лица в област Враца през 2018 година

          Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. в област Враца броят на водените на отчет в ДПС1 малолетни и непълнолетни лица е 358. В сравнение с 2017 г. (312) броят им нараства с 14.7%. Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет  в ДПС през  годината в областта е 137.

 Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

76.8%  са непълнолетни, а 23.2% - малолетни;

 Момчета са 299 (83.5%), а момичета - 59, или 16.5%;

 Учащи са 219 малолетни и непълнолетни лица, или 61.2%;

В криминогенна  среда са живели 186 (52.0%) малолетни и непълнолетни.

   Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

    От отчет в ДПС са снети 80 малолетни и непълнолетни лица, или 22.3% от водените на отчет в ДПС. От тях 22 лица (27.5%) са отпаднали  поради поправяне на поведението, а 57 - поради навършване на 18 години (71.3%), а 1 лице ( 1.2%) – на други основания.

              Противообществени прояви

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви в област Враца през 2018 г., са 155. От тях  момичета са 39 (25.2%), а  момчета - 116 (74.8%). 

 Сред най-често извършваните прояви са:

 „ Бягство от дома (от вкъщи ), от специализирана институция или от социална услуга  от резидентен тип  “ – 33 лица (21.3%);

  „ Употреба на психоактивни вещества  ” – 19 лица (12.3%);

 „ Просия  “ – 15 лица (9.7%);

 „  Повреждане на обществена и/или частна собственост  “ – 14 лица (9.0%).

     Извършени престъпления

       През 2018 г. броят на малолетните и непълнолетните лица в област Враца, преминали през  ДПС за извършени престъпления, е 172.

     Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 108 лица, или 62.8% от всички лица, водени на отчет през 2018 г. в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на домова кражба – 33.3% (36 лица),          от магазини или други търговски обекти – 14.8% (16 лица), и на джебчийски кражби  – 11.1% (12 лица).

      От общия брой на извършителите на престъпления 13 лица  (7.5%)  са регистрирани  за унищожаване и повреждане на имущество, 13 лица  (7.5%) - за противозаконно отнемане на МПС, 8 лица  (4.6%) - за хулиганство, а 7 лица (4.0%) -  за престъпления, свързани с наркотици.  

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления

   Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни лица през 2018 г. в област Враца са 28 – 23 момчета и 5 момичета. Относителният дял на малолетните е 32.1% ( 9 лица), а на непълнолетните – 67.9%, (19 лица).

   През 2018 г. най-голям е броят и делът на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество – 18 лица (64.3%).

            Дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица

      През 2018 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Враца са образували 277 възпитателни дела. Броят на решените дела е 259, като в срок до един месец са решени 255.

      През 2018 г. местните комисии са наложили 329 възпитателни мерки по чл. 13, ал.1 от ЗБППМН за извършването на 285 обществено-опасни деяния на 269 лица. Най-често са били налагани възпитателните мерки:

-  „Предупреждение” –  в 125 случая;

-  „ Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват” -    в 81 случая;

- „ Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” - в 68 случая.

      Малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки в област Враца през 2018 г. са 269. От тях: 

Малолетни са 39 ( 14.5%); 

 Непълнолетни са 230 ( 85.5%); 

124 са с начално и незавършено начално образование, а 135  с основно образование

      От всички малолетни и непълнолетни с наложени възпитателни мерки с двамата родители са живеели 49.4%, само с единия родител – 36.8%, в специализирана институция  или социална услуга от резидентен тип – 13.7%.

       През 2018 г. обществените възпитатели са работили с 412 малолетни и непълнолетни, а през консултативните кабинети на територията на областта са преминали 471 лица. В организираните кампании за превенция на противообществени прояви, наркоманията, насилието, СПИН и други са обхванати 2 592 деца

Методологични бележки

            Статистическите данни за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са разработени на базата на  годишни данни, получавани от местните комисии за борба  срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

            Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

            Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления. 

             Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  

           Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните.

           В броя на водените на отчет в детските педагогически стаи  през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати (ВУИ) и от социалнопедагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

           В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през годината за извършени престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от ПД, ВУИ и СПИ.

            В броя на преминалите през ДПС се включват всички малолетни и непълнолетни лица, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС.

          Допълнителна информация относно методологията и данните от наблюдението за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е публикувана на интернет страницата на НСИ -   http://www.nsi.

20 May, 07:03 | 109 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio