Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Разходи за дълготрайни материални активи в област Враца

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Враца през  2016 година

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Враца през 2016 г. във всички сектори на икономиката са 301.8 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 5.8%.                                    

     Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор “ Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възтановяване” – 175.7 млн. лв., или 58.2%, и в сектора “Селско, горско и рибно стопанство” – 57.5 млн. лева или 19.1%. През 2016 г. тези сектори заедно формират 77.3% от общия обем разходи за ДМА, като относителният им дял общо се увеличава с 5.0 пункта спрямо предходната година. В сектор “ Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности” инвестициите в ДМА бележат най-голямо увеличение и достигат  7.9 млн. лева, или с 92.5%  повече в сравнение с 2015 година.

             През 2016 г. е регистрирана и промяна и в структората на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активив областта по видове (фиг.1). Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 6.2 пункта в сравнение с предходната година и достига 16.0%, а делът на разходите за закупуване транспортни средства – с 0.6 пункта, и е 10.8%. Същевременно се увеличават вложените средства за придобиване на машини, производствено оборуднаве и апаратура с 6.4 пункта, а за закупуване на земя с 1.0 пункта, който формират съответно 62.3% и 6.0% от общият обем инвестиции в ДМА.                        

            Придобитите дълготрайни материални активи през 2016 г. са в размер на 421.6 млн. лв.

           Стойността на придобитите дълготрайни материални активи нараства с 8.6% в сравнение с    2015 година.              

                      Методологични бележки

           Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради, строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА.

          В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА. Придобитите ДМА през отчетния период включват стойността на дълготрайните материални активи, придобити от предприятието чрез строителство и закупуване.

05 February, 17:13 | 226 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio