Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Населението на област Враца намалява и застарява

Населението на област Враца намалява и застарява, сочат данните на статистиката вот края на 2015 година

Текущата демографска ситуация в областта се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

В резултат на демографските и имиграционните процеси в края на 2015 г. изчисленото постоянно население на област Враца е 172 007 души. В сравнение с предходната година то намалява с 3 162 души, или с 1.8%.

В общия брой на населението жените са повече (50.7%), или на 1000 мъже се падат 1 031 жени.

            Към 31.12.2015 г. в градовете  живеят 99 435 души, или 57.8% от населението на областта, а в селата е 72 572  души (42.2%). 

Продължава процесът на остаряването на населението, който се изразява в намаляване на относителния дял на децата до 15 години и увеличението на дела на 65 и повече навършени години.

    В края  на 2015 г. лицата на 65 и повече навършени години са 40 091, или 23.3% от населението на областта. В сравнение 2014 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.

          Остаряването на населението води и до повишаването на неговата средна възраст, която в края на 2015 г. достига 45.1 години. В градовете тя е  43.3 години, а в селата - 47.6 години. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете.Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – по-ниска средна продължителност на живот при тях. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 59.2%от населението при съответната възраст, а на мъжете - 40.8%.

           Тенденцията на остаряване на населението довежда до промени в неговата основна възрастова структура – разпределение на населението под, във и над трудоспособна възраст. Населението в трудоспособна възраст към края на 2015 г. за област Враца е 100 334 души, или 58.3% от цялото население. Над трудоспособна възраст са 47 027, или 27.3%, а под трудоспособна възраст – 24 646, или 14.3% от населението в областта.

    Възрастова структура на населението    

През 2015 г.в област Враца живородените деца са 1 407. В сравнение с предходната година броят на живородените деца  е намалял с 95. Коефициентът на раждаемост[1] е 8.1%о. Понижението на коефициента на раждаемост поставя областта сред областите с най-ниска раждаемост.

От всички живородени през 2015 г. 744 са момчета, а 663 – момичета, или на 1000 момчета се падат  891 момичета.

В градовете живородените деца са 783, а в селата - 624 деца, или на 1000 души от градското население се падат 7.7 живородени деца, а на 1000 души от селското население - 8.6 деца.

Близо 75% от ражданията са осъществени от жени на възраст между 20-34 години. Средната възраст при раждане на първо дете е 25.2 години. През 2015 г. средния брой на живородени  деца от една жена е 1.65. За сравнение през 2014 г. той е 1.70, а през 2001 г. -1.41 деца.

От 1991-1992 г. започна да се формира тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителен дял на извънбрачните раждания. Техният относителен дял от 43% през 1991 г. нараства на 73% за 2015 година. През 2015 г. в брак са родени 374 деца , а извънбрачните са 1 033 .

През 2015 г. нивото на общата смъртност продължава да е високо. Броят на умрелите е 3 375, а коефициентът на обща смъртност[2] - 19.4%о. Смъртността сред мъжете е 20.8%о, а при жените - 18.2%о. По коефициент на обща смъртност област Враца е сред четирите области (Видин, Монтана и Кюстендил) с най-висока смъртност в страната.

Коефициентът на детска смъртност е 6.4%о и е малко по-нисък от средния за страната (6.6%о).

През 2014 г. в област Враца естественият прираст (разлика между живораждания и умирания) е отрицателен. Естественият прираст е  минус 1 968 души, като  при мъжете е минус 1 030, а при жените е минус 938.

Механичният прираст (разлика между заселени и изселени) също има отрицателна стойност. В резултат на отрицателния механичен прираст, населението на областта е намаляло с 1 194 души, от които 508 са мъже и 686 са жени.

 Враца е сред областите с най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст, измерено чрез коефициента на нетна миграция (-6.9%о) [3], заедно със Смолян (-12.9%о) и Разград (- 7.0%о).

            При настоящата динамика на демографските процеси прогнозата за 2070 г. е населението на областта да намалее драстично.

 

 

 

 

 

 

 

 

12 May, 21:44 | 395 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio