Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Кметът на Мездра отчете Програма за управление

Кметът на Мездра отчете изпълнението на Програмата за управление на Общината за 2017 г.

Общинският съвет в Мездра прие представения от кмета отчет за изпълнение на Програмата за управление на Общината за мандат 2015-2019г. в частта за 2017г. Това стана на редовното заседание на местния парламент за месец февруари.

Инж. Генади Събков благодари на общинската администрация и всички заети в бюджетната сфера, с усилията на които бяха постигнати впечатляващи резултати и успехи. Когато поел управлението на Общината през 2015г. тя била във финансов колапс. Благодарение на успешни управленски решения и финансова дисциплина през 2017 г. са разплатени приоритетно стари задължения и кредиторите на Общината са редуцирани от над 200 до двама. Общинският дълг към 31.12.2017 г. е в размер на 4 302 306 лв. От тях 2 613 306 лв. към фонд „Флаг“ за заем, получен за реализиране на проект, свързан с изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадни води на гр. Мездра и 1 689 000 лв. безлихвен заем, отпуснат на Общината от Министерството на финансите, за излизане от финансовия колапс в края на 2015г. Санкцията, наложена на Общината за пропуски по проведената обществена поръчка за избор на изпълнител на така наречения „воден цикъл на гр. Мездра” е в размер на 1 461 334 лв. и години наред ще тежи на всички.

Кметът изтъкна, че през 2017г. управленският екип на Община Мездра е изпълнил поставената задача за постигане на финансова стабилност. Всички 16 второстепенни разпоредители с бюджетен кредит: ОП „Чистота“, училища, детски градини, социални центрове, кметство Зверино приключиха 2017г. без просрочени задължения. Нещо повече – Община Мездра вложи собствени 214 000 лв. за финансиране на проекти и програми, по които е бенефициент.

През изминалта година ръководството на общината  изпълни на  100% всички финансови ангажименти, поети с приемането на Бюджет – 2017г. към структури, звена и организации. Конкретните подробни отчети на ОП „Чистота“, дирекциите, отделите, социалните центрове и направленията на дейност на общината в сферата на културата, спорта и туризма отразяват обективно и безпристрастно постигнатите резултати.

През 2017 г. на 100 % е изпълнена и инвестиционна програма, обезпечена финансово както следва:789 100 лв. – целева субсидия;149 225 лв. – собствени средства;87 503 лв. – преходен остатък.

Намаляването на разходите и подобряване облика на гр.Мездра и прилежащите села се дължи на факта, че служители на ОП “Чистота“ извършват огромна по обем и разнородност дейност и не се използват услугите на външни фирми, работещи на значително по-високи цени. Подобряване организацията на работа и техническото оборудване на комуналното предприятие като основен приоритет дават видими резултати. Закупено е голямо количество техника и инвентар като: сметоизвозен автомобил, многофункционална машина „Унимог“ с възможности за чистене на сняг, опесъчаване на улици, превоз на товари, косене на трева, рязане на клони и храсти; двураменен контейнеровоз с възможности за снегопочистване и опесъчаване в комплект с водоноска за измиване на улици; закупен е пневматичен чук за ремонтни дейности, храсторези,  косачки и 846 бр. кофи за смет, 70 бр. контейнери тип „Бобър“, 47 бр. четирикубикови контейнери. През 2017г. е наета мотометачна машина за почистване на улици и пътища, като в Бюджет 2018г. е предвидено и закупуването й. За справяне с поетите ангажименти по поддържане на зелените площи през м.г. са наети допълнително сезонни работници и основните обекти са окосени 8 пъти.

През 2017г. Община Мездра изготви  Програма за оптимизация на училищната мрежа в общината. Анализът и аргументите за закриване на училището в с. Елисейна по демографски причини бяха водещи в нея. Децата от с. Елисейна бяха насочени в с. Зверино, а в самото приемащо училище бе извършен ремонт за над 130 000 лв. Бяха закупени и доставени собствени бутилки за компресиран газ, с което беше гарантирано отоплението през зимния сезон.

През м.г. продължи безплатното транспортиране на децата и учениците до и от учебните заведения. Вече и учениците над 16 год. не са принудени да заплащат транспорта до училище.

Община Мездра подпомогна  деца и ученици, чиито семейства са затруднени финансово. На всички учебни заведения бяха дарени: книги, химикалки, моливи, коледна украса, а за възпитаниците на  ПГ „Алеко Константинов“ и СУ „Иван Вазов“ бяха осигурени по 25 бр. нови преносими компютри чрез фондация „BCause“ на обща стойност 25 000 лв. Добре оборудваните компютърни кабинети и осигуреният интернет достъп в училищата обезпечават дейността и учебните часове по информационни технологии.

С изпълнението на организационни и финансови мерки, учебни заведения в Общината се превръщат в любима територия на ученика. С инициативността на директори и учители, с подкрепата на общината, нашите деца участват във все повече интересни и разнообразни събития и прояви. През 2017г. бяха изпълнени енергоефективни мерки в две училища и две детски градини, с които значително ще се намалят разходите за отопление.

350 000 лв. са задълженията на МБАЛ-Мездра към доставчици на медикаменти и консумативи. Въпреки огромните финансови проблеми мездренската болница функционира успешно, благодарение на отговорността и професионализма на лекарите и специалистите и помощта на Общината. През 2017г. с общински средства и спечелено финансиране по Проект „Красива България“ бе направен ремонт на покрива, боядисана бе фасадата и асфалтиран паркинга пред болницата.Общината подпомогна лечебното заведение с 85 000 лв. за покриване на стари задължения, а през настоящата година болницата ще получи още 80 000 лв. от общинския бюджет.

След финансовото стабилизиране на Община Мездра през 2017г., приоритет в работата на екипа на инж. Събков бе социалната политика към гражданите в неравностойно материално и лошо финансово състояние. Всяка възможност, която предоставят национални програми за временна заетост, е използвана в максимална степен, в резултат на което са разкрити 67 работни места. За 90 лица ежедневно се осигурява храна благодарение на социалната трапезария. През 2017г. са раздадени 60т храни на нуждаещи се. Вече втора година функционира ,,Бюро за социални услуги”. Чрез него се предоставят социални услуги на семейства с деца, инвалиди и стари хора, нуждаещи се от консултации по проблеми, свързани със социалното подпомагане, провеждане на анкети, социална работа със семейства с непълнолетни деца, разпределение на хуманитарни помощи, консултации и съдействие за намиране на работа за гледане на болни и възрастни хора,  създаване на връзки с граждани, търсещи битови услуги - цепене на дърва, почистване на комини, ел. и ВиК услуги, създаване на регистър на търсещи квартира и  на желаещите да  предоставят.

С 35 000 лв. през 2017г. Община Мездра е подпомогнала спортните клубове за реализиране на дейността им. Помощта е решаваща за тяхното функциониране и чрез нея заплащат разходите си за участие в съответните спортни календари. Над 70 са реализираните културни и спортни мероприятия през м.г.

Най-осезаемо резултатите от работата на Общината през 2017г. се усещат от нашите съграждани в поддържането на инфраструктурата. Частично или изцяло бяха асфалтирани едни от най-интезнивно използваните в гр. Мездра улици като „ П. Яворов”, „Дунав”, „Хр.Ботев”, „Никола Вапцаров”, „Дружба”. Изградена бе нова настилка в пространството между жилищните блокове „Химик”. Ремонтиран бе и паркингът зад хотел „Родина”. С тези дейности бяха създадени чаканите от години нормални условия за автомобили и пешеходци.

Част от успешното развитие на Общината е свързано с кандидатстване по различни програми и проекти и обезпечаване на външно финансиране за инфраструктурни проекти. В края на 2017г. беше подписан  договор с Оперативна програма „Региони в растеж“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подкрепа за деинституализация на грижите за деца. За период от 24 месеца трябва да бъдат изградени дневен център за подпомагане на деца и лица, извършвайки преустройство на третия и четвъртия етаж на сградата, в която се помещава Домът за стари хора в гр. Мездра. Сумата, която имаме на разположение е 746 340 лв.

2017г. беше успешна и за друг общински проект – подписахме договор с Програмата за развитие на селските райони за ремонт на улици и тротоари в гр. Мездра на обща стойност 1 950 000 лв. С тези средства през 2018г. ще бъдат обновени ул. „Христо Ботев“ от моста на р. Моравешка до завод „Хемус–М“, ул. „Ал. Стамболийски“ в участъка от ул. „Янко Сакъзов“ до Топливо и в участъка от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до завод „Хемус–М“, както и ул. „Димитър Благоев“.

През 2017г. бяха завършени два обекта: блок №5 на ул. „Яворов“ №6 и блок №2 на ул.“Петко Каравелов“ № 1 по Националната програма за енергийна ефективност. В 84 апартамента вече се чувстват предимствата и комфорта от извършеното саниране. По тази програма наскоро завърши санирането на бл. „Леденик 1“, а в момента активно се работи и на бл.6 на ул. „Патриарх Евтимий“. Продължават усилията за довършване на започнатия ремонт на бившето общежитие на ул. „Сердика“ №2. Избрани са изпълнители и настоящата година  ще бъдат реновирани бл. „Леденик 3“ и „Леденик 4“.

По Програма „Региони в растеж“ изпълнихме мерки за енергийна ефективност в няколко сгради публична и частна собственост. Успешно приключиха ремонтните дейности на сградите на полицията, пожарната и подмяната на елементи от отоплителната инсталация на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Иван Вазов“, ДГ „Мир“ и ДГ „Слънчице“. През 2017г. започнаха, а ще приключат през 2018г. СМР на 51 частни сгради и 3 публични: сградата на социалния комплекс /бившето АПК/, на ОУ „Христо Ботев“ и тази на общинска администрация.

Постигнатото през 2017г. е отлична основа и предпоставка за нови успешни проекти и инициативи през 2018г.

 

 

 

25 February, 21:56 | 186 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio