Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Община Мездра организира „Първа копка“ по проект

Община Мездра организира „Първа копка“ по проекта за енергийно обновление на административната си сграда

Община Мездра организира церемония по „Първа копка“ по проекта за енергийно обновление на сградата на общинската администрация. Стартът на строително-монтажните дейности ще бъде даден на 9 октомври 2017 г. от 11.00 часа пред сградата на общината.

Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по Проект: „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра”, Договор № BG16RFOP001-2.001-0088-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

Обща стойност на проекта е 1 154 676.00 лв., от които 981 474.60 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а 173 201.40 лв. – като национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е до март 2018 г. 

В церемонията по „Първа копка“ ще участват инж. Генади Събков, Кмет наобщина Мездра, членове на екипа по проекта и служители на общината. Поканени са още представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Областният управител на Враца, общински съветници и кметски наместници, избраният строител и строителен надзор, граждани на общината и други заинтересовани страни от изпълнението на проекта. 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0088 "Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра" , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

06 October, 15:15 | 190 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio