Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
ОИЦ Видин обсъди стратегия на МИГ

Среща за обсъждане на стратегия за ВОМР на МИГ „Видин селска част - Ново село“ проведе екипът на Областен информационен център-Видин

  Екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) организира среща за обсъждане на стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна група (МИГ) „Видин селска част - Ново село“. В събитието се включиха представители на кооперациите и неправителствените организации от община Видин, както и медиите. Стратегията е изготвена в изпълнение на Договор за услуга, сключен между Община Видин и „Региоплан” ЕООД – гр. София.

Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова представи подхода Водено от общностите местно развитие, като посочи, че той е активно популяризиран от екипа на центъра от септември 2014 г. във всички общини на територията на област Видин. Тя акцентира на субсидиарността (децентрализацията на средствата от фондовете на ЕС) на подхода и това, че той гарантира възможност за финансиране от всичките 5 фонда на Съюза. Савкова презентира и Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Експертът „Информационно обслужване и услуги” Яна Гъркова представи акцентите в стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местната инициативна група (МИГ) „Видин селска част - Ново село“. Проектният консултант по ОПИК Цветан Лозанов посочи, че средства за МИГ могат да дойдат и от оперативните програми, като в национален мащаб до 2020 г. за МИГ-овете са осигурени 52 млн. лв. в бюджета на ОПИК, 49 млн. лв. в бюджета на ОПОС и 49 млн. от средствата за ОПРЧР. Експертът Яна Гъркова уточни, че максималният размер на средствата от който може да се възползва МИГ „Видин селска част - Ново село“ е 1 500 000 евро от ПРСР, до 760 000 евро от ОПРЧР, 1 000 000 евро от ОПИК и по 60 евро за 1 хектар при изпълнение на консервационни мерки по НАТУРА 2000, финансирана от ОПОС.

Екипът на ОИЦ-Видин ще предостави на консултанта, разработил стратегията, предложенията получени от центъра в хода на националната кампания „Да създадем заедно България 2020” през пролетта на 2015 г. От 227-те подадени за цялата област Видин идеи, подходящи за реализиране в община Видин са 15 предложения, няколко са и предложенията за Ново село, като идеите и за двете общини са свързани с реализация на проекти в областта на инфраструктурата, социалните дейности, туризма, земеделието и др. Донка Панайотова от организация „Дром” предложи за включване в Стратегията и на проекти за изграждане на ромски бизнес център за развитие на ромските занаяти, образователен център, както и за създаване на консервен цех.

Местната инициативна група „Видин селска част - Ново село“ включва 38 населени места, от които 33 са в административния обхват на Община Видин и 5 - в Община Ново село. Партньори в МИГ-а са община Видин (водещ партньор), община Ново село, неправителствени организации, бизнес. Стратегията е публикувана на интернет страницата на Община Видин. Всички предложения и въпроси, свързани с нея, могат да се изпращат на електронната поща на общината.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

19 May, 13:16 | 276 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio