Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Видинският кмет направи отчет

Огнян Ценков: Постигнатото през първата година от управлението е резултат от обединените усилия и подкрепата на жителите на Община Видин

   Кметът на Община Видин Огнян Ценков представи пред медиите отчета за първата година от управлението си. Той се обърна към жителите на общината като заяви, че всички стъпки и действия, предприети от него и общинското ръководство, не биха могли да се осъществят успешно без  тяхната подкрепа и разбиране. „За всичко, което правим, най-важна е вашата оценка – на хората, които живеят в Община Видин. Гласувам доверието си на вас и смятам, че обединените усилия ще ни водят сигурно по пътя към просперитета на Видин. Продължавам, заедно с моя ръководен екип, да следвам приоритетите, които са залегнали в управленската ми програма за мандат 2015-2019 година“ – каза Ценков.

   На пресконференцията присъстваха председателят на Общински съвет – Видин Генади Велков, тримата заместник-кметове - инж. Цветан Асенов, Венци Пасков, Десислава Тодорова и секретарят на общината Иванела Андреева.

   През първата година от управлението са предприети реални стъпки към финансово оздравяване. С решение на Общински съвет – Видин е открита процедура и изготвен  План за финансова стабилизация на общината за периода 2016 г. - 2019 г., който е представен в Министерството на финансите за съгласуване. Съобразно Плана се предоставя временен безлихвен заем в размер на 6 000 000 лв., с цел възстановяване на предоставения през 2015 г. заем от Министерството в размер на 2 000 000 лв. и разплащане на просрочени задължения за предоставени публични услуги в размер на 4 000 000 лв.

Община Видин наложени запори и публични задължения към държавата. Размерът на просрочените задължения се променя от лв. към 31.12.2015 г.на лв. към 30.09.2016 г. Тенденцията, която се наблюдава е положителна, Община Видин намалява просрочените си задължения, като стриктно изпълнява заложения в бюджет 2016 г. план за разплащането им. Съгласно този план, Община Видин трябва да разплати за 2016 г. 3 567 239 лв., а към 30 септември 2016 г. е разплатила 3 306 093 лв., или изпълнението е 93 %.

За една година се увеличава значително събираемостта на местните данъци и такси. Ефективна се оказа формулата всеки месец да бъдат оповестявани публично имената на физическите и юридическите лица, които имат най-големи задължения. За посочения период от време са събрани данъчни приходи в размер на 2 635 027 лв., или със 189 545 лв. повече в сравнение със същия период на  2015 г.

Засилен е фокусът върху европейските проекти. Отчита се работа по 90 проектни предложения (разработване, оценка, изпълнение), приключили и в процес на изпълнение са по 9 проекта. Подписани са договори за безвъзмездна финансова помощ - 3 проекта по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ по инструмента за предприсъединителна помощ на Европейския съюз, разработени и депозирани, очакващи оценка са 4 проекта.

Разработена e и одобрена от ОП "Региони в растеж" Инвестиционна програма за периода 2014-2020 г. на стойност 34 678 893,48 лв., от които 21 852,50 лв. - съфинансиране. В основния списък на Програмата са включени 5 проектни предложения. Преработен е Общинският план за развитие на Община Видин за периода 2014-2020 г., като са заложени 150 броя проекти на обща стойност 168 597 500 лв. Разработена е „Интегрирана многосекторна стратегия за местно развитие на местна инициативна група „Видин селска част – Ново село“.

Вниманието е насочено към подобряване на инфраструктурата, съхраняване на околната среда и грижа за зелените площи. Извършена е рехабилитация на улици в град Видин, на предблокови пространства, на пътни участъци между населени места. Изградена е нова светофарна уредба на кръстовището на бул.”Панония” и ул.”Горазд”, с цел подобряване организацията на движение и предотвратяване на пътнотранспортни произшествия. Със собствени средства и с участието на строителната група към общината са извършени текущи ремонти в детски градини и училища. В началото на учебната година са освежени всички пешеходни пътеки пред училищата и детските градини, както и по трасето за придвижване на учениците и децата от и към жилищните комплекси.

   Монтирани са нови указателни табели върху сградите на кметствата в З0 населени места на Община Видин. Активизира се работата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни сгради. Сключени са 14 договора между общината и сдружения на собствениците. С решение на Общински съвет – Видин бе приет Регламент за финансиране на проектни инициативи по проект „Местни инициативи“. Общият размер на средствата по проекта е 70 000 лева, отпуснати от общинския бюджет, а стойността за финансиране на едно проектно предложение е 2 000 лева. С проектни предложения кандидатстват всички 33 населени места на територията на общината, квартал „Нов път” и ж.к. „Бонония” във Видин, като средствата за реализирането им са изплатени на 100 %.

През настоящата година бе създадено и успешно заработи общинско звено „Чистота”. Подобряват се грижите за парковите пространства в град Видин. Приключи реконструкцията на парк „Рова”, който се превърна в предпочитано място за отдих на деца и възрастни. Извършени са редица оформящи и санитарни резитби на дървесна растителност на територията на общината. Целта е обезопасяване на пътната и надземна инфраструктура, сградния фонд, безопасността на хората и превозните средства, в резултат на което щетите при лоши метеорологични условия са сведени до минимум. Предприемат се спешни мерки за ограничаване популацията накомари.

   Общината прилага нов подход при управлението на образованието, културата, туризма, спорта и младежките дейности. Предприета е много важна стъпка - оптимизация на мрежата от детски градини, в които бе въведена за първи път системата на делегирани бюджети. Със съвместните усилия на местна и държавна власт във Видин е създаден Обучителен център на Русенския университет „Ангел Кънчев”.

   Реализира се разнообразен културен календар, в който са включени над 100 културни събития с местен, регионален, национален и международен характер. Провеждат се утвърдените вече фестивали: „Дунавски вълни“, „Алботин“, фестивалът по изкуствата The Bridge, средновековният фестивал „БъдинЪ”, съборът за автентичен фолклор „Дунавски ритми“. За първа година се организира фестивал на народната носия в село Кутово „От раклата на баба”. В тазгодишното издание на традиционния Видинския панаир участват над 150 производители, търговци и занаятчии от цялата страна и съседна Сърбия.

   Отчита се увеличаване на туристическия поток в сравнение с предходната 2015 г., като най-голям е броят на посетилите средновековната крепост „Баба Вида” - 32 049 души. За по-лесната ориентация на туристите, на централни места във Видин се поставят карти на града с обозначени културно-исторически паметници на български и английски език.

   С решение на Общински съвет – Видин са гласувани и разпределени средства в размер на 270 000 лв. за подпомагане на масовия и професионален спорт. Съвместно с фондация „Реал Мадрид” и Сдружение „Приятели на спорта”, Община Видин става част от проекта  „Спортно училище за социална интеграция" на 430-те школи на фондацията в целия свят, които имат за цел да интегрират деца в неравностойно положение и чрез футбол да им бъдат създадени по-добри условия за развитие в бъдеще.

   Община Видин провежда активна социална политика и успешно партньорство с неправителствени организации. За това й бе връчена награда по време на Единадесетия национален форум на доставчиците на социални услуги. На територията на общината са разкрити 22 социални услуги, като 18 от тях са предоставени на външен доставчик. По различни програми и проекти, реализирани от общината, трудова заетост намират над 350 души.

   Община Видин продължава поетите ангажименти във връзка с подобряване на работата по отношение на прозрачността. Информация за текущите дейности и тяхното отчитане в основните направления на общината, се публикува периодично и е достъпна в официалната интернет страница. Редовно се организират пресконференции, на които общинското ръководство предоставя актуална информация за събития, проекти и предстоящи инициативи във всички сфери на дейност. Съвместно с Асоциация „Прозрачност без граници“ във Видин се провежда работна дискусия на тема „Местна система за почтеност: добри практики и политики за повишаване на прозрачността, отчетността и антикорупционния капацитет на местната власт“. Всеки месец се организират срещи с кметовете и кметските наместници на населените места в общината.

  Стремежът е всички административни услуги да се предлагат и изпълняват по такъв начин, че да отговарят максимално на потребностите на гражданите, фирмите, неправителствените организации и др. Основен приоритет е при обслужване на гражданите администрацията да е винаги достъпна и отзивчива, а исканите услуги да бъдат извършвани в най-кратък срок. Изготвено е ново длъжностно разписание съгласно утвърдената структура на общинската администрация с цел подобряване на организацията и координацията на работните процеси.

За да се гарантира в по-голяма степен спокойствието и сигурността на гражданите, с решение на Общинския съвет през 2016 година е изградено звено „Охрана”. То работи в тясно сътрудничество с Областната дирекция на МВР  - Видин, като общата цел е постигане на по-добър обществен ред.  

Председателят на Общински съвет – Видин Генади Велков даде висока оценка на взаимодействието и съвместната работа на кмета и общинската администрация с местния парламент. Той отбеляза, че от 264 внесени за разглеждане на заседания на Общинския съвет предложения, 221 са подадени от кмета на Община Видин.

22 November, 00:01 | 233 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio