Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Статистика на околната среда в област Враца

Статистика на околната среда в област Враца- данни за 2015 година

1.Води 

През 2015 г. в област Враца потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване остава относително устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението се увеличава от 90 л/ден/човек през 2014 г. на 94 л/ден/човек през 2015 година (фиг.1). Област Враца се нарежда на 10 място в страната по този показател, заедно с област Кюстендил. Най-голямо потребление на питейна вода има в област София (столица) - 127 л/ден/човек. Най-ниска е консумацията на вода в област Търговище (67 л/ден/човек).

През 2015 г. в област Враца, на режим на водоподаване е 4.1% от населението (0.0% през 2014г.), при 1.7% за страната. В 14 области водоснабдяването не е ограничавано. Най-засегнати от режим на водоподаване са областите Габрово (26.1%), София област (15.5%) и Ловеч (11.4%).

   В областта 51.7% от населението е свързано с обществена канализация. С обществена канализационна мрежа, но без наличие на пречистване е свързано 4.2% от населението (13.2% за страната).

2. Разходи за опазване на околната среда и дълготрайни материални активи за околната среда 

 Опазването на околната среда включва всички дейности, които са пряко ориентирани към предотвратяване, намаляване и премахване на замърсяването, което е резултат от производствени или други процеси. 

Отстраняването на уврежданията на околната среда изисква допълнителни средства. Размерът на средствата е основен показател за мерките, които обществото и държавата предприемат, за да се намали отрицателното въздействие на социално-икономическите процеси в околната среда. 

През 2015 г. за опазване и възстановяване на околната среда в страната са изразходвани  3102.3 мил.лв.

 Разходите за околната среда включват два компонента: разходи за поддържане и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. В края на 2015 г. наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение в област Враца е 379.4 млн. лв. (406.9 млн.лв. през 2014 година).

3. Битови отпадъци 

 Битови отпадъци са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав не пречи на третирането им съвместно с битовите.

 Битовите отпадъци са изчислени на базата на данни, както от редовното годишно статистическо наблюдение за битови отпадъци, така и от Националната информационна система за отпадъците на Изпълнителната агенция по околна среда.

На територията на област Враца през 2015 година функционират 2 депа. През 2015 г. общо образуваните битови отпадъци в област Враца са оценени на 45 хил. тона (51 хил. тона за 2014 г.). През същата година са депонирани 24 хил. тона, предадени за оползотворяване са 2 хил.тона, а предадени за предварително третиране - 18 хиляди тона. Количеството на събраните битови отпадъци се оценява чрез преки измервания, а при липса на такива-на базата на транспортни документи. 

В област Враца 100% от населението е обслужвано от системи за организирано сметосъбиране, при 99.6% средно за страната. През 2015 г. събраните отпадъци на човек от обслужваното население в областта са оценени на 258 кг. (295 кг. за 2014 г.), при 420 кг. за страната. 

Подробни данни по конкретните теми са поместени в рубриката „Околна среда“ на интернет страницата на НСИ: http://www.nsi.bg

07 March, 18:02 | 355 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio