Vratza plus
Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
АС-Враца отмени решение за „Ботуня Енерджи” АД

Административен съд – Враца постанови решение по касационно административно-наказателно дело № 274 по описа на съда за 2017 г. Делото бе образувано на основание постъпила касационна жалба от Директора на РИОСВ - Враца, против Решение на Районен съд – Враца, с което е отменено издадено от него Наказателно постановление за наложена имуществена санкция в размер на  500000 лв. на „Ботуня Енерджи” АД.

            В хода на касационната проверка троен съдебен състав на АдмС – Враца обсъди приложените към делото доказателства, взе предвид изложените доводи от страните и  заключението на участващия в делото прокурор от ОП – Враца. При осъществения контрол относно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, касационната инстанция установи, че обжалваното решение е валидно и допустимо, но постановено в противоречие с процесуалния и материалния закон, което е основание за неговата отмяна.

При проведеното адм. наказ. производство по отношение на дружеството - ответник не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до отмяна на НП. АУАН и НП са издадени от компетентни органи и съдържат изискуемите в закона реквизити. Нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, са описани достатъчно пълно и ясно, както в акта, така и в наказателното постановление. Посочени са и всички необходими елементи, които определят и индивидуализират административното нарушение, вменено във вина на нарушителя. Разпоредбата на чл. 34 от Закона за опазване на околната среда, която е посочена за нарушена в АУАН и НП въвежда задължението за опазване и възстановяване на околната среда на лицата ползващи компонентите на околната среда с цел стопанска дейност, в конкретния случай производство на електроенергия. От събраните по делото доказателства се установява, че дружеството-ответник не е организирало и експлоатирало ВЕЦ по начин, който изключва замърсяване и увреждане на водите и другите компоненти на околната среда, т.е. не е изпълнило задължението си за опазване на околната среда, поради което и правилно с НП е ангажирана административно-наказателната му отговорност.

Касационната инстанция намира, че административно-наказателното производство е образувано и проведено правилно и законосъобразно. Единствено АНО не е изложил каквито и да било мотиви, обосноваващи наложения максимален размер на санкцията. Предвид факта, че не са настъпили трайни и необратими неблагоприятни последици, както смекчаващото отговорността обстоятелство, че дружеството е предприело мерки по почистването на реката и умрялата риба, Административен съд – Враца РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 61/02.03.17г. постановено по АНД № 1215/2016 на РС-Враца, с което изцяло е отменено НП № 30-718-РВ/2016 г. на Директора на РИОСВ – Враца и вместо него постановява друго, с което ИЗМЕНЯ НП в частта за наложената имуществена санкция, като намалява същата от 500000 на 30000 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

04 August, 13:16 | 12452 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio