Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Обществено обсъждане на Общински план

Обществено обсъждане на междинна оценка на Общински план за развитие на Община Видин за периода 2014-2020 г.

        Събитието се проведе в залата на Общински съвет и бе открито от заместник-кмета на Община Видин Венци Пасков.  “Целта е да се оценят първоначалните резултати от изпълнението на плана, степента на постигане на заложените в него цели, както и ефективността и ефикасността на използваните ресурси при изпълнението. На база на оценката следва да бъдат формулирани изводи и препоръки за бъдещото изпълнение на Общинския план”, каза Пасков. Той даде думата на Станислав Станев -  представител на фирмата, извършила междинната оценка, да направи презентация.

Присъстващите бяха запознати с изводите от извършената междинна оценка. Те показват, че Общината е търсила различни възможности за финансовото обезпечаване на изпълнението на плана; изразходваните финансови ресурси за реализацията му са използвани целесъобразно, ефикасно и ефективно; публичните средства се насочват към решаване на съществени нужди и проблеми на населението на Общината. Реализираните проекти, дейности и мерки по отношение на планираните цели в Община Видин за периода, обхванат от Междинната оценка, са подчинени на визията на Общината към 2020 г. Положени са усилия и са постигнати добри резултати от кмета на Общината, общинската администрация и Общинския съвет. Органите на местната власт са реализирали политики и добри практики във връзка с усвояване на средства от държавния бюджет, оперативните програми и други източници на финансиране. Направени са инвестиции за подобряване и развитие на техническата, социалната и екологичната инфраструктура. Реализирани са програми за подобряване качеството на предоставяните социални услуги и разкриването на нови, както и проекти за подобряване качеството на услугите, предоставяни от общинската администрация и други.

Направените препоръки се отнасят за използване на допълнителни индикатори за наблюдение и оценка на Общинския план. Чрез тях ще може обективно да се представи напредъка в изпълнението му. При разглеждане и планиране на проектите по отделните цели и мерки на Общинския план до края на плановия период, е необходимо да се търси съответствие с актуалните оперативни програми и отворените схеми за кандидатстване. От тази информация ще стане ясно за кои цели и мерки на Общинския план не съществува друг източник на финансиране, освен общинския бюджет и за кои могат да се намерят и външни източници по линия на Безвъзмездна финансова помощ, или на съфинансиране.

 

14 December, 16:23 | 291 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio