Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Видин

Обсъдиха проект за изменение на Общ устройствен план на Видин

  10.07.2024 18:16
Обсъдиха проект за изменение на Общ устройствен план на Видин

В заседателната зала в Административната сграда на Община Видин, пл. „Бдинци“ №2 бе проведено обществено обсъждане, на което присъстваха Десислава Евгениева – главен архитект на Община Видин, архитект Галина Антова, Деница Александрова-младши експерт „Геодезия и кадастър“ и общински съветници.

На срещата бе разгледан проект за изменение на действащия ОУП на гр. Видин, във връзка с промяна на предназначението на ОУП на град Видин в частта на ПИ с идентификатор 10971.506.101 и ПИ с идентификатор 10971.506.637, находящи се между бул. „Панония“ и Стадион „Георги Бенковски“. С  проекта за ОУП се предвижда промяната на устройствената зона „Транспорт и комуникации“  и „Жилищна зона с преобладаващи малка височина, плътност и интензивност“ в територия с ново предназначение „За обществено обслужване“.

Община Видин, като собственик на двата съседни имота има инвестиционно намерение да разшири съществуващата зона и да образува с последващ подробен устройствен план два нови урегулирани имота за обществено обслужване и общински пазар, както и увеличаване  местата за паркиране.

След днешното обсъждане предстои да бъде внесено предложение от кмета на Община Видин до Общинския съвет за разглеждане от постоянните комисии и за вземане на решение.