Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Бизнес

Възможности за развитие с европейски средства

  05.07.2024 15:42
Възможности за развитие с европейски средства

ОИЦ – Враца проведе информационна среща за Oтворени покани по програма LIFE  и други възможности за финансиране през 2024 година. В залата на хотел „Лева“ гр. Враца Областен информационен център - Враца проведе среща на която участниците имаха възможността да се запознаят с програма “LIFE”. Програмата е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на ЕС. Програмата е създадена с цел допринасяне за изпълнението, актуализирането и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съ - финансиране на проекти с европейска добавена стойност.

Силвия Рангелова - ръководител на националното звено за контакт беше включена чрез онлайн връзка на събитието и представи най – важните моменти при изготвяне на проект за двете подпрограми: подпрограма „Околна среда“ и подпрограма „Действия по климата“. Подпрограма „Околна среда“ се фокусира върху проекти, които насърчават опазването на природата, ефективното използване на ресурсите и превенцията и управлението на рисковете за околната среда. Подпрограма „Действия по климата“ подкрепя проекти, които намаляват емисиите на парникови газове и увеличават адаптирането към изменението на климата. По програма „Life“ могад да участва всички които са замесени с изпълнението на политиките за опазване на околната среда и могат да създават условия с които да се решават редици проблеми свързани с изменение на климата. Могат да се включат различни бизнеси, НПО, инстуции свързани с околната среда и опазването и др., единствено физическите лица са недопустими. Конкурират се всички бенефициенти подготвили проект на територията на ЕС.

Откритите към момента покани за кандидатстване, както и тези, които предстои да бъдат отворени, са публикувани на https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals-2024_en.

На срещата беше представена и платформа за търсене на партньори, където всеки потенциален бенефициент може да създаде свое портфолио: http://www.life-bulgaria.bg/bg/partners/ .

На срещата присъстваха и Стоян Йотов и Силвия Горанова, представители на фирма изпълнител по рамков договор за дейностите по мониторинг на Програма „Life“, които представиха добри практики на успешни проекти без финансови корекции и постигнати резултати, представиха и доклад за напредъка по изпълнението на проект „ Възстановяване и подобряване природозащитния статус на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в България“ за периода 19.09.2017-14.06.2021 г.

В последният панел Цветана Иванова - управител на ОИЦ – Враца представи актуалните възможности за финансиране с европейски средства и възможност по Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции“ от Инвестиция C1.I3 - ПЗ „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“, чрез официалната страница на Агенция по заетостта всеки може да подаде електронно заявление за обучение с ваучер.

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма Образование. Основната цел на процедурата е насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот и намаляване на дискриминацията още в ранна възраст.

И не на последно място възможност за Подкрепа за семейните предприятия,  предприятията от творческите индустрии и занаятите за бенефициенти: -семейни предприятия по смисъла на определението за „семейно предприятие” през 2023 година и към датата на кандидатстване по процедурата, или – предприятия с основна икономическа дейност (четиризначен цифров код съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 въз основа на данни за 2023 г.) в областта на творческите индустрии или – предприятия, осъществяващи дейности, включени в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите, чиито собственик/ци, към датата на кандидатстване, е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите.

За повече информация можете да посетите фейсбук страницата „ОИЦ-Враца DIP Vratsa“ или информационния портал https://eufunds.bg/bg