Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Бизнес

119 работни места ще бъдат разкрити в Област Враца

  17.06.2024 16:09
119 работни места ще бъдат разкрити в Област Враца

Проектът на Регионалната програма за заетост на област Враца за 2024 г. е утвърден чрез неприсъствено заседание от Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Враца.

Планирана е заетост на общо 119 безработни лица, на пълен работен ден в рамките на 5 месеца, като общата стойност на финансовия ресурс за изпълнение на Регионалната програма е 694 748,00 лева. Освен финансовия ресурс по програмата, в заявените формуляри от работодатели – общински администрации е заявено и съфинансиране в размер на 10 398 лв., които ще се ползват за обезпечаване на разкритите работни места с инструменти, материали, лични предпазни средства и др.

Териториалния обхват на заложените дейности е в общо 77 населени места от областта. Разпределението на заетостта по места е заложено в програмата по следния начин: Община Борован – 11 бр., Община Бяла Слатина – 18 бр., Община Враца – 24 бр., Община Козлодуй  – 12 бр., Община Криводол – 10 лица, Община Мездра – 7 бр., Община Мизия – 8 бр., Община Оряхово – 11 бр., Община Роман – 7 бр., Община Хайредин – 11 бр.

Програмата е част от Националния план за действие по заетостта за 2024 г., като целта е да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в област Враца. В обхвата на целевата група се включват: безработни младежи до 29 г. (вкл.), продължително безработни лица, безработни лица над 55-годишна възраст, безработни лица с основно и по-ниско образование, включително самоопределили се като роми, безработни лица без професионална квалификация и безработни лица с трайни увреждания.

Програмата съответства на целите на държавната политика по заетостта и е съобразена с националните и регионалните приоритети, определени в стратегическите документи и Националния план за действие по заетостта през 2024 г.

Дейностите в проектните предложения са насочени към поддържане и опазване на общинска и държавна собственост; опазването на околната среда; комунално-битово обслужване, поддържане на общински терени, текущо почистване на улици, пътна мрежа, обществени сгради и терени, почистване от отпадъци на речни корита и пътни артерии и др. Регионалната програма е внесена за утвърждаване в Министерството на труда и социалната политика, като се очаква безработните лица да започнат работа в началото на месец юли.