Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Европа

Трафик на хора: Евродепутатите приеха по-обширен закон за защита на жертвите

  23.04.2024 17:48
Трафик на хора: Евродепутатите приеха по-обширен закон за защита на жертвите

Новите престъпления на равнище ЕС включват принудителни бракове, незаконно осиновяване и експлоатация на сурогатно майчинство

•   По-широк обхват на правоприлагащите органи за разбиване на престъпни организации

•  Санкции за дружества, осъдени за трафик

Европейският парламент даде окончателна „зелена светлина“ на преразгледаните правила относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него.

Във вторник евродепутатите приеха с 563 „за“, 7 „против“ и 17 „въздържал се“ закон, разширяващ обхвата на настоящите мерки за борба и предотвратяване на трафика на хора и по-добра подкрепа за жертвите му. За да се разширят действията на ЕС срещу трафика на хора отвъд трудовата и сексуалната експлоатация, новият закон криминализира и принудителните бракове, незаконното осиновяване и експлоатация на сурогатно майчинство на равнище ЕС.

Законът също така:

- подобрява координацията между органите за борба с трафика на хора и органите в областта на убежището, така че жертвите на трафик, които също се нуждаят от международна закрила, да получат подходяща подкрепа и закрила, както и да се зачита правото им на убежище;

— инкриминира използването на услуги, предоставяни от жертва на трафик, когато ползвателят знае, че жертвата е експлоатирана, за да се намали търсенето, което води до експлоатация;

— въвежда санкции за дружества, осъдени за трафик, например чрез изключването им от тръжни процедури и от възстановяване на публични помощи или субсидии;

— гарантира, че прокурорите могат да изберат да не преследват жертвите на трафик за престъпни деяния, които са били принудени да извършат, и че жертвите получават подкрепа, независимо дали сътрудничат на разследванията или не;

— предоставя подкрепа на жертвите, включително достъп до приюти и безопасно настаняване, със специален акцент върху най-уязвимите групи;

— гарантира правата на хората с увреждания и подходяща подкрепа, включително назначаване на настойници или представители на непридружени деца;

— позволява на съдиите да считат разпространение на сексуални образи или видеоклипове без съгласие, като утежняващо обстоятелство при произнасянето на присъди.

Цитати

Съдокладчикът Еухения Родригес Палоп (The Left, Испания) заяви: „Дванадесет години след приемането на директивата евродепутатите трябваше да преразгледат правилата на ЕС, тъй като трафикът на хора стана по-сложен, а средствата, с които разполагаме, останаха ограничени. Трябва да можем да откриваме жертвите на ранен етап, да ги защитаваме и подкрепяме. Трафикът на хора е изтезание; извършителите трябва да си платят за стореното, а жертвите трябва да получат обезщетение и компенсация за страданията си“.

Съдокладчикът Малин Бьорк (The Left, Швеция) добави: “По време на тези преговори постигнахме напредък; новите форми на експлоатация ще бъдат криминализирани, а правата на жертвите, включително на мигрантите, ще бъдат укрепени. Освен това намаляваме търсенето с разпоредби относно сексуалната експлоатация. Започнахме промяната и сега държавите членки трябва да се възползват максимално от тази директива и да гарантират, че жените и момичетата не се купуват и продават в Европа”.

Следващи стъпки

Съветът трябва също така официално да одобри споразумението. Директивата ще влезе в сила двадесет дни след публикуването ѝ в Официален вестник на ЕС, а държавите членки разполагат с две години, за да приложат нейните разпоредби.

Като приема закона, Парламентът отговаря на исканията на гражданите, изложени в заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа, по-специално предложение 24(6) относно борбата с трафика на хора в сътрудничество с трети държави; 42(2) относно справянето с предизвикателствата по външните граници; и член 43, параграф 1 относно безопасността на мигрантите.