Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Образование

Проектът на Община Мездра за саниране премина успешно оценка за допустимост

  04.12.2023 18:52
Проектът на Община Мездра за саниране премина успешно оценка за допустимост

Проектът на Община Мездра за саниране на новия корпус на СУ „Св. Климент Охридски“ - Зверино премина успешно оценка за административно съответствие и допустимост

Държавен фонд „Земеделие“ приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 93 проектни предложения, подадени от български общини чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България 2020 (ИСУН 2020) по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

От оценените на етап административно съответствие и допустимост 93 проекта до следващия етап на разглеждане - техническа и финансова оценка, преминават 90 проектни предложения, подадени по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 - „Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по приема, който приключи в края на м. февруари тази година. Сред тях е проектът на Община Мездра „Енергийна ефективност в СУ „Св. Климент Охридски“, нов корпус в с. Зверино, община Мездра“. Заявената безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта е около 970 000 лв.

Едно проектно предложение не е допуснато на последващ етап, а два проекта са оттеглени от кандидатите, уточняват от Разплащателната агенция.

След приключване на процедурата по обжалване, на допуснатите до последния етап проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка. Бенефициентите, чиито инвестиционни предложения преминат успешно и този етап, ще получат писма за одобрение. Допустимите кандидати ще бъдат поканени за сключване на административни договори по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.

Определеният общ бюджет по процедура № BG06RDNP001-7.020 е 64 334 792 лв.

Снимки: Борис Кръстев

Последни
Анкета
Ще оцелее ли правителствената сглобка до края на 2024 година?

Резултати