Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Враца

Областният управител участва в заседание

  16.11.2023 17:50
Областният управител участва в заседание

  Областният управител участва в заседание на КН на програмата на РБ по фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2021-2027 г.

 В качеството си на представител на Регионалния съвет за развитие на СЗР, областният управител Надя Донкинска участва във второто заседание на Комитета за наблюдение на програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. в гр. Правец, като в рамките на заседанието членовете на КН обсъдиха:

   Проект на изменена Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на програмата по ФУМИ 2021–2027 г. за 2023 г.; Проекти на методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ФУМИ 2021-2027 г.; Напредък в изпълнението на програмата по ФУМИ 2021-2027 г.

  Фондът има за цел да укрепва и развива европейската система за убежище; да допринася за интеграцията на законно пребиваващите лица от трети страни; да противодейства на незаконната миграция, като гарантира ефективно връщане, както и да насърчи солидарността и споделянето на отговорността от всички държави-членки, по отношение на най-засегнатите от предизвикателствата на миграцията и убежището