Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Бизнес Европа

EК одобри мярка за 400 млн. евро за подпомагане на „Булгаргаз“

  11.10.2023 00:27
EК одобри мярка за 400 млн. евро за подпомагане на „Булгаргаз“

EК одобри мярка за 400 млн. евро за подпомагане на „Булгаргаз“ в контекста на войната на Русия срещу Украйна

Европейската комисия одобри мярка, отпусната от България, на стойност от около 400 милиона евро (800 милиона лева) в подкрепа на обществения доставчик на природен газ в България, „Булгаргаз“ ЕАД в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Схемата беше одобрена съгласно временната рамка за държавна помощ при кризи, приета от ЕК на 23 март 2022 г. и изменена на 20 юли 2022 г., въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в която се признава, че икономиката на ЕС изпитва сериозни затруднения. Тази временна рамка при кризи беше изменена отново на 28 октомври 2022 г. и заменена с временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, приета от Комисията на 9 март 2023 г., в подкрепа на мерки в сектори, които са от ключово значение за ускоряване на екологичния преход и намаляване на зависимостта от горива.

Българската мярка

България уведоми ЕК съгласно временната рамка при кризи за мярка в размер на около 400 милиона евро (800 милиона лева) за подпомагане на „Булгаргаз“ ЕАД в контекста на войната на Русия срещу Украйна.

„Булгаргаз“ ЕАД е изключителен обществен доставчик на природен газ в България, непряко изцяло притежаван от българската държава. Поради спирането от страна на Русия на дългосрочния договор на „Булгаргаз“ ЕАД с ООО „Газпром експорт“, който покрива 90 % от количествата природен газ, доставян от „Булгаргаз“ ЕАД на клиенти, този бенефициер е изправен пред необичайни нужди от ликвидност, за да осигури доставките си на природен газ в контекста на покачването на цените на газа на европейските енергийни пазари.

Помощта по тази мярка е под формата на заем със субсидирани лихвени проценти, предоставен от българското министерство на енергетиката.

Комисията установи, че българската мярка отговаря на условията, посочени във временната рамка при кризи. По-специално субсидираният заем i) е бил предоставен преди 31 декември 2022 г.; ii) покрива спешни нужди от ликвидност за целите на оборотния капитал; iii) е със срок 3 години; и iv) е с лихвени проценти, които са съобразени с минималните равнища, определени във временната рамка при кризи.

Комисията стигна до заключението, че българската мярка е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и с условията, посочени във временната рамка при кризи.

Въз основа на това Комисията одобри мярката за помощ съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.