Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Европа

Европейската комисия с второ искане от България за плащане на 724 млн. евро

  10.10.2023 12:25
Европейската комисия с второ искане от България за плащане на 724 млн. евро

Европейската комисия получава от България второ искане за плащане по плана за възстановяване и устойчивост в размер на 724 млн. евро

Второто искане на България за плащане в размер на 724 милиона евро под формата на безвъзмездни средства е свързано с 61 ключови етапа и 5 цели.

Те обхващат инвестиции в области като STEM центрове и иновации в образованието, научни изследвания и иновации, интелигентна промишленост, саниране на сгради, цифровизация на електропреносната мрежа, енергийно ефективното улично осветление, възобновяеми източници и съхранение на електроенергия, както и цифровизация на железопътния транспорт.

Искането за плащане включва и поредица от реформи, насочени към подобряване на предучилищното, училищното и висшето образование, както и ученето през целия живот, насърчаване на електронното здравеопазване, подпомагане на декарбонизацията на енергийния сектор чрез стимулиране на използването на енергия от възобновяеми източници и подобряване на енергийната ефективност, както и подкрепа за устойчивия градски транспорт. По-нататъшните реформи са свързани с осигуряване на достъпна, ефективна и предвидима съдебна система и борба с корупцията. Други реформи обхващат области като съдебна медиация, процедури по несъстоятелност, електронно управление, управление на държавните предприятия, борба с изпирането на пари, обществени поръчки. Обхванати са и реформите за подобряване на социалния и здравния сектор.

Планът на България за възстановяване и устойчивост се финансира с 5.69 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства. Както при всички държави членки, плащанията по Механизма за възстановяване и устойчивост се основават на резултатите и зависят от изпълнението от страна на България на инвестициите и реформите, очертани в нейния план за възстановяване и устойчивост.

Сега Комисията ще направи оценка на искането и след това ще изпрати предварителната си оценка на Икономическия и финансов комитет на Съвета.