Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Бизнес

Програми осигуряват заетост на регистрирани безработни

  27.08.2023 10:31
Програми осигуряват заетост на регистрирани безработни

Програма “Старт на  кариерата”

Основна цел на програмата е осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образованието и пазара на труда.

Чрез програмата се дава възможност на младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда за започване на работа в публичната администрация в съответствие с образователния си профил. През м. юли 3 лица са работили по условията на Програмата.

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Обект на програмата са безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст, регистрирани в ДБТ, като приоритетно се включват лица с и над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди с и над 50% намалена работоспособност, хора със сензорни или ментални увреждания. През месец юли в Д”БТ” – Враца по Програмата са работили 21 лица.

Национална програма “Мелпомена”

Основната цел на Програмата е увеличаване на заетостта чрез разкриване на работни места за подпомагане на дейността на театрите в България. Намаляване на безработицата чрез разкриване на работни места в държавните  и общински театри; Насърчаване на приемствеността за съхраняване и развитие на културни ценности.

Обект на Програмата са безработни лица със специфичен опит, професионална квалификация, знания и умения в областта на театралното изкуство, регистрирани в Дирекции “Бюро по труда”. През отчетния месец е работило 1 лице.

Национална програма “Помощ за пенсиониране”

Основна цел на програмата е подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ.През м. юли в Д”БТ” – Враца по Програмата са работили 14 лица.

През отчетния месец 6 лица са работили по НП „Активиране на неактивни лица” и 56 лица по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.През периода по условията на мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта са работили 34 лица.   През отчетния период при реализацията на схеми по ОП "РЧР", при които конкретен бенефициент е Агенцията по заетостта, за региона на ДБТ – Враца е извършено следното:

Проект „Нова възможност за младежка заетост” по ОП „РЧР” през отчетния месец са работили 118 лица.

По проект „Заетост за теб” по ОП „РЧР” през месеца са работили 3 лица.

По проект „Започвам работа” по П „РЧР” – Компонент 1 „Активиране” през отчетния месец са  активирани 25 лица.  Същите попълниха анкетни карти.

По проект „Родители в заетост” по П „РЧР” през отчетния месец за включване в проекта са подали заявления 1 родител и 3 безработни лица, желаещи да бъдат детегледачи. В заетост са включени 2 лица, а общо по условията на проекта са работили 7 лица.