Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Видин

Обществено обсъждане за планиране на социалните услуги в Община Видин

  10.03.2023 14:20
Обществено обсъждане за планиране на социалните услуги в Община Видин

Предложение за планиране на потребностите на Общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет бе представено днес в залата на Общински съвет – Видин. На публичното обсъждане присъстваха секретарят на Общината Емилиян Енчев, Лиляна Косовска – директор на Общинско предприятие „Социални дейности“, Борислав Миков – координатор „Областно координационно звено“ към Агенцията за социално подпомагане, медии и други.

„С изготвянето на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво се дава ясна представа за състоянието на съществуващите към момента социални услуги и необходимостта от разкриването на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги. Националното планиране е в основата за определяне на социалните услуги на ниво община и област, за които ще се осигури изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. В Националната карта на социалните услуги ще се определи и максималният брой потребители на всички социални услуги“, отбеляза Косовска.

В момента на територията на Община Видин функционират 23 броя социални услуги, делегирани от държавата дейности, за деца и възрастни в неравностойно положение, с максимален брой потребители 555. За 5 от тях, с максимален брой потребители 236, доставчик е Община Видин, а останалите 18, с максимален брой потребители 319, доставчици са неправителствени организации, одобрени след проведен конкурс, обявен от кмета на Общината.

По време на публичното обсъждане директорът на Общинското предприятие представи подробна информация за планираните социални услуги, които ще бъдат разкрити в Община Видин. Това са 3 дневни центъра за пълнолетни лица с увреждания; 2 центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания; 2 центъра за настаняване от семеен тип за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания; Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 30 лица и деца и други.

Лиляна Косовска обяви, че след влизане в сила на Националната карта защитените жилища за лица с умствена изостаналост „Александра“, „Благовест“ и „Света Бриджит и Света Петка“ ще се предоставят като една социална услуга с максимален брой потребители 18 лица на три адреса. Освен това се увеличава броят на потребителите в Кризисния център във Видин, където се осигурява подслон за деца, пострадали от домашно насилие и деца, жертви на трафик. Техният брой става 10. При центровете за работа с деца на улицата, които към момента са два, ще се извърши промяна. Центърът към Комплекса за социални услуги за деца и семейства ще бъде закрит поради малкото потребители - 5 души, а изискването за минимален брой потребители е 15. Центърът във видинския кв. „Нов път“ ще бъде увеличен от 15 на 20 потребители. „Планирани са още промени, като целта е да се допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход“, каза в заключение Косовска.

„До момента в сферата на социалните услуги толкова сериозна реформа не е правена. Затова всяка една община трябва детайлно да анализира и планира своите нужди от социални услуги“, допълни Борислав Миков.

Предложението ще бъде внесено за разглеждане на заседание на Общинския съвет.

10.03.2023