Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Видин

Обсъдиха проект на Наредба за облика на градската среда във Видин

  09.03.2023 22:38
Обсъдиха проект на Наредба за облика на  градската среда във Видин

В залата на Общински съвет – Видин се проведе обществено обсъждане на проект на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Видин. Обсъждането бе открито от заместник-кмета по устройство на територията и развитие на инфраструктурата Светослав Скорчев. На събитието присъстваха Десислава Евгениева -главен архитект на Общината, инж. Румен Лилов – началник на отдел „Устройство на територията“; инж. Силвия Илиева – главен експерт „Енергийна ефективност и контрол на инвестиционни проекти“; Денислав Стаменов – старши експерт „Улична и пътна мрежа“ и други.

Идеята за новата наредба представи Десислава Евгениева. Тя каза, че с изменения в Закона за устройство на територията от м. март 2019 г. се дава възможност с наредба на Общинския съвет да бъдат определени специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли.

„Специфичните изисквания за отделните компоненти на градската среда и техните елементи са посочени в техническите изисквания, описани в приложения. В приложенията са посочени пешеходните и търговските улици в града, цветовото фасадно оформление на сградите в жилищните комплекси, в това число и на номерата им. Въведени са и изисквания с цел осигуряване съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения, както и за координиране на подземното с надземното улично строителство при изграждане на обекти на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и присъединителните проводи за строежите. В Наредбата намират място и техническите критерии за изграждане на огради, поставяне на рекламно-информационни елементи и преместваеми обекти“, обясни главният архитект. Всеки видински квартал ще е с отделна цветова гама на сградите. Целта е създаване на хармонична и естетична визия на различните градски зони.

„Основният замисъл на Наредбата е да има последователност и плануване на дейностите, които ще се осъществяват в цялата инфраструктура на територията на Община Видин. Всичко ще се осъществява по график. Дружествата, предоставящи комунални услуги, които имат желание да осъществят някаква ремонтна дейност, ще трябва да заявят това си намерение в Общината, за да може всяка една дейност да се планува“, подчерта Денислав Стаменов.

Проектът на Наредбата ще бъде внесен за разглеждане на заседание на Общинския съвет.

9.03.2023