Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Видин

Обществено обсъждане за подкрепа на личностно развитие

  07.03.2023 19:58
Обществено обсъждане за подкрепа на личностно развитие

Обществено обсъждане на проект на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Видин за 2023 г.

Проектът бе представен от заместник-кмета на Община Видин Борислава Борисова. На събитието, което се проведе в залата на Общинския съвет, присъстваха експерти от общинската администрация, представители на Регионалното управление на образованието (РУО), на неправителствени организации, имащи отношение към дейностите по въпросите за личностното развитие на децата и учениците, медии и други.

Борисова запозна присъстващите с мотивите, които налагат приемането проекта на Плана. „Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) изисква от общините да разработват и приемат ежегодно в срок до 30 април на текущата година Годишен  план на дейностите за подкрепа за личностно развитие. Планът се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината и се  съгласува с началника на РУО“, обяви заместник-кметът. Основанието за неговото приемане е чл. 197, ал. 1 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 21е от Наредбата за приобщаващото образование, издадена от министъра на образованието и науката. Годишният план се изработва на базата на Общинската стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Видин за двегодишен период (2022 – 2024).

Емилия Николова, началник отдел „Хуманитарни дейности“, представи основните акценти на проекта. Той съдържа два раздела:

Раздел първи - Общинска програма за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Видин (чл. 256, ал. 1 т. 12  от ЗПУО, като включва мерки и дейности по оперативните цели от разработената Общинска стратегия за личностно развитие);

Раздел втори - Програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците от Община Видин. Представлява всички изяви на учениците от Община Видин и включва организираните от училищата концерти, тържества, състезания, изложби, турнири, на които ще бъдат показани индивидуалните и/или групови постижения, способностите на  учениците и постигнатите  от тях творчески резултати.

След днешното обсъждане предстои да бъде внесено предложение от кмета на Общината до Общински съвет - Видин за разглеждане от постоянните комисии и за вземане на решение на заседание на местния парламент за приемане на Общинския план за младежта.

7.03.2023