Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
България

Държавно горско стопанство - Берковица защити нов сертификат по FSC –SA-FM/COC

  23.02.2023 11:29
Държавно горско стопанство - Берковица защити нов сертификат по FSC –SA-FM/COC

Държавно горско стопанство - Берковица защити нов сертификат по FSC –SA-FM/COC 013421, свързан с устойчиво управление на горите. Той е в резултат от извършения основен одит по Националния стандарт на България за горска сертификация. С подновяването на сертификата в обхвата на стопанството ще се управляват и стопанисват 19 533 ха държавни горски територии.
Системата за горска сертификация на FSC има за цел да осигури и насърчи икономически изгодно стопанисване на горите, при спазване на социалните стандарти и правата на местното население, като същевременно се опазва и околната среда. Горската сертификация представлява пряк икономически инструмент за гарантиране на устойчивото ползване и управление на горските ресурси. Етикетът на FSC ще се поставя на дървесината добита от
държавните горски територии.
Във връзка с въвеждане на FSC стандарта, със Заповед на директора на ТП ДГС Берковица, инж. Александър Драгиев, са определени основните естествени горски екосистеми, както и горите, намиращи се във фаза на старост, в които няма да се извършват горскостопански дейности. Те са с обща площ 2 168,4 ха. В тях ще се осъществяват единствено дейности за възстановяване на площи до състояние близко до естественото и подобряване на природозащитното им състояние.
За първи път Държавното горско стопанство в Берковица получи сертификат по FSC през 2018 г. Поради изтичане на валидността му, която е за срок от 4 години, стопанството отново кандидатства за неговото подновяване.
Сертификатът е издаден след извършени посещения на терен и установяване на изпълнени условия в oтчетните и счетоводните документи в съответствие със Закона за горите.