Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Европа

ОИЦ-Враца представи новите Европейски програми

  15.12.2022 16:03
ОИЦ-Враца представи новите Европейски програми

Национална кампания на мрежата от ОИЦ за програмен период 2021-2027 г.

На 15-ти декември 2022 г., Областен информационен център – Враца представи в конферентната зала на хотел Лева, гр. Враца новите Европейските програми, съфинансирани от ЕС, за Програмен период 2021-2027 г.

Събитието за представянето на новия програмен период е част от общата инициатива на мрежата от 27 ОИЦ и се провежда в периода 14 ноември – 16 декември 2022г.

Срещата започна с няколко встъпителни думи за ролята и отговорността, която има екипът на ОИЦ-Враца вече 11 години в популяризирането на възможностите за европейско финансиране сред гражданите, институциите и бизнеса. Всички присъстващи бяха призовани към активност, както по време на обществените обсъждания по предстоящите процедури, така и по време на кандидатстване и реализиране на проекти, съфинансирани от Европейския съюз.

През програмен период 2021-2027 г. страната ни ще разполага с  над 21 млрд. лева от Европейските фондове. Националното съфинансиране по програмите възлиза на над 4 млрд. лв., чрез изпълнението на 10 програми които ще бъдат с вече познатите насочености, коментира г-жа Цветана Иванова, управител на ОИЦ – Враца. Тя представи политиките, заложени в различните подходи при изпълнението на програмите.

3,6 млрд. лв. са планирани по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за интегрирано градско и регионално развитие. Програмата ще се изпълнява чрез интегриран териториален подход, насърчаващ партньорството между различни заинтересовани страни на местно ниво, за ефективното използване и развитие на потенциала на дадения регион. Планирани са мерки насочени към обновяване и модернизация на пътна, образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, енергийна ефективност и устойчива градска мобилност и др. Като тук основна роля ще имат и областните информационни центрове при изпълняване на подходите за ИТИ.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. е насочена към преодоляване предизвикателствата в сферата на пазара на труда и на пречките пред социалното включване и равните възможности на уязвими групи от обществото. Общият бюджет на програмата е над 3,8 млрд. лева.

По  Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. с бюджет от 2,5 млрд. лв Образование“ 2021-2027 г. ще се осигури качествено и приобщаващо образование за всички деца, ще се инвестира в повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал и др. За постигането на тези цели ще бъдат инвестирани близо 1,7 млрд. лева.

Чрез Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г., която ще разполага с 3 млрд. лева., ще се реализират мерки, насочени към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и за осъществяването на индустриална и цифрова трансформация.

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г., която ще разполага с бюджет от над 2,1 млрд. лв., ще бъде насочена към развитие на научните изследвания и инфраструктура, иновациите и интелигентната индустрия, ускоряване на навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото и подобряване на киберсигурността.

По Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г. ще се предостави топъл обяд, пакети с хранителни стоки и хигиенни материали на най-уязвимите групи, живеещи в бедност и социална изолация.

Общият бюджет на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. е 1,9 млрд. лева. С най-малък бюджет са Програмите „Морско дело, рибарство и аквакултури“ 2021-2027 и „Техническа помощ“ 2021-2027 г.

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. с бюджет от 2,5 млрд. лв. ще подобри ВиК инфраструктурата и качеството на атмосферния въздух, управлението на отпадъците и опазването на биоразнообразието, както и превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари.

Екипът на ОИЦ – Враца благодари на всички медии, представители на институции, бизнеса и граждани за проявения интерес. Отворени сме за допълнителни разяснения по програмите и предстоящите процедури.

ОИЦ- Враца

Последни
Анкета
Къде ще посрещнете Нова година?

Резултати