Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Враца

Продължава осигуряването на подкрепа в домашна среда

  18.11.2022 17:34
Продължава осигуряването на подкрепа в домашна среда

Община Враца продължава осигуряването на подкрепа в домашна среда

Община Враца сключи договор по проект „Грижа в дома в община Враца“. Основна цел е да се подобри качеството на живот и да се осигури подкрепа в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Дейностите, които Община Враца ще изпълнява са: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, съдействие при плащане на комунални услуги, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, както и предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и други специалисти.

Проектът е с продължителност 13 месеца и ще осигури подкрепа в домашна среда на близо 400 лица. За изпълнението на дейностите ще бъдат назначени над 100 служители-социални асистенти, медицински сестри, координатори, психолог, социален работник и шофьор.

Проектът се финансира по Процедура „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., приоритетна ос „Социално включване и равни възможности“. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 081 328,08 лв.