Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Враца

Още шест месеца патронажна грижа в Община Мездра

  16.11.2022 18:08
Още шест месеца патронажна грижа в Община Мездра

Община Мездра ще продължи да предоставя още шест месеца патронажна грижа на хора с увреждания и на възрастни в нужда

Община Мездра и Министерство на труда и социалната политика сключиха Допълнително споразумение №01 към Административен договор BG05M9OP001-6.002-0188-C01 „Патронажна грижа+ в община Мездра“ за изпълнение на едноименния проект, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

С допълнителното споразумение се удължава с 6 месеца предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на лица с увреждания и на възрастни хора, както и превенцията на Covid-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на  патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, във връзка с разпространението на Covid-19.

И занапред дейностите по проекта ще продължат да се изпълняват в две направления.

По Направление 1 „Патронажна грижа” минималният брой потребители, които получават патронажна услуга, определен за община Мездра, е 90.

Целеви групи по проекта са хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина във връзка с Covid-19, лица от рисковите групи за заразяване с Covid-19.

Чрез изпълнението на проекта се продължава подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, като доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, в рамките на до 2 часа на ден, но не всеки ден.

За реализирането на тези услуги са назначени 11 домашни помощници, медицинска сестра, психолог, шофьор и диспечер, които извършват предоставяне на мобилните интегрирани социално-здравни услуги.

По Направление 2 „Превенция на Covid-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ определеният индикативен брой потребители в социални услуги за община Мездра е 76. Те са настанени в 6 социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания, в т. ч. ЦНСТ №1, ЦНСТ №2 и ЦНСТ №3, Преходно жилище, Защитено жилище 1 и Защитено жилище 2, обособени в Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания (КСУДЛУ), както и в една специализирана институция за предоставяне на социалната услуга „Дом за стари хора“.

Дейностите по проекта са пряко свързани с опазване здравето както на ползвателите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, така и на служителите в тези услуги. За подпомагане на служителите в КСУДЛУ и в Дом за стари хора, с цел въвеждане на мерки за дезинфекция, са назначени 13 хигиенисти.

С осигурената допълнителна безвъзмездна финансова помощ общият бюджет на проекта става 659 026.45 лв., а срокът за неговото изпълнение - 20 месеца, до 12 април 2023 г.