Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Враца

Публично обсъждане на отчета на Бюджет 2021 се проведе в Община Мездра

  14.09.2022 17:22
Публично обсъждане на отчета на Бюджет 2021 се проведе в Община Мездра

Публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2021, на отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и на отчета за състоянието на общинския дълг през м. г. се проведе в Община Мездра. На обсъждането присъстваха кметове и кметски наместници на населени места, директори на социални институции и на детски заведения, служители в Общинската администрация.

Председателят на Общинския съвет Яна Нинова благодари на присъстващите за проявения интерес към публичното обсъждане и отбеляза, че то се организира на основание изискванията на Закона за публичните финанси и на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мездра.

„Данните от годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2021 г. показват, че Община Мездра спазва стриктно фискалните правила и показатели на Закона за публичните финанси“, подчерта при представянето на отчета на бюджета кметът Иван Аспарухов. Делът на просрочените задължения, спрямо годишния размер на разходите за 2021 г., е 1,5%, т. е. не надвишава законовото ограничение от 5%. Делът на задълженията за разходи по бюджета от средногодишните разходи за периода 2018-2021 г. е 4,8%, т. е. също не надвишава допустимите стойности от 15 на сто. Делът на поетите ангажименти по бюджета от средногодишните разходи за периода 2018-2021 г. е 34,6%, т. е. отново не надвишава допустимите по закон 50 на сто.

„Спазването на финансова дисциплина, която отчитаме за поредна година, ни дава възможност да работим за подобряване на жизнената среда, подчерта Аспарухов. Благодаря на всички за положените усилия в тази насока през 2021 г. Надявам се, че 2022 г. ще ни донесе още по-голяма финансова стабилност!“.

След извършените актуализации по нормативен път в размер на 6 123 767 лв. бюджетът на Община Мездра към 31.12.2021 г. по уточнен план е 29 322 290 лв. В т. ч. за делегирани от държавата дейности - 17 357 345 лв. и за местни дейности - 11 964 945 лв.

Данъчните приходи възлизат на 1 458 466 лв., от които 625 826 лв. от данък върху превозните средства, 420 408 лв. от данък при придобиване на имущество, 380 963 лв. от данък върху недвижимите имоти и 26 023 лв. от патентен данък.

Неданъчните приходи са 3 678 332 лв., в т. ч. общински такси - 1 518 132 лв., приходи от концесии - 747 279 лв., постъпления от продажби на нефинансови активи - 625 159 лв., приходи от общинска собственост - 429 880 лв., други неданъчни  приходи - 371 362 лв., глоби, санкции и наказателни лихви - 108 712 лв.

Получените средства от централния бюджет са 19 128 216 лв. От тях: обща субсидия - 13 498 767 лв., обща изравнителна субсидия - 1 951 300 лв., целева субсидия за капиталови разходи - 1 122 700 лв. и целеви трансфери от централния бюджет - 2 555 439 лв.

В разходната част на бюджета най-голям е делът на средствата, изразходвани в сферата на образованието - 10 365 111 лв. в т. ч. 6 811 526 лв. за издръжка на неспециализираните училища и професионални гимназии и 2 809 999 лв. за издръжка на детските градини. Следват: благоустройство и комунално стопанство - 3 976 632 лв., социално осигуряване, подпомагане и грижи - 3 928 227 лв., икономически дейности и услуги - 1 316 131 лв., култура и спорт - 760 436 лв., здравеопазване - 296 861 лв.

165 908 лв. са разходите за здравни кабинети в детските градини и училищата, а 122 057 лв. за детски ясли, детски кухни и яслени групи.

В социалната сфера най-много средства - 2 008 072 кв., са изразходвани за асистенти за лична помощ. 794 479 лв. струва издръжката на Центровете за настаняване от семеен тип, защитните и преходните жилища, 304 378 лв. на Домашния социален патронаж, 208 723 лв. на Дома за стари хора, 200 507 лв. предоставянето на социални услуги в домашна среда. С 32 130 лв. са подпомогнати Клубовете на пенсионерите и на инвалидите.

В сферата на благоустройството, комуналното стопанство и опазването на околната среда са изразходвани 1 000 092 лв. за поддържане на чистотата, 632 924 лв. за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа и 242 771 кв. за улично осветление.

В Националната кампания „Чиста околна среда - 2021“ са реализирани 6 проекта на обща стойност приблизително 50 000 лв.: на Община Мездра - за изграждане на детска площадка на пл. „Македония“, на Кметство Ослен Криводол - за детски център за екологично обучение, на Кметство Оселна - за кът за отдих и развлечения, на Кметство Лютиброд - за кът за отдих и детски игри, на ДГ „Детелина“ - за комбинирано детско съоръжение и на ДГ „Слънчице“ - за мини футболно игрище.

По Програма „Малки местни инициативи“ са изпълнени 12 проекта на обща стойност 53 375 лв.: благоустрояване и озеленяване на зона за отдих в с. Зверино, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в НЧ „Просвета-1923“ - с. Боденец, изграждане на съблекалня и санитарен възел на спортно игрище в с. Игнатица, изграждане на детска площадка и кът за отдих в с. Ребърково, направа на фестивален парк „Белокаменица“ и ремонт на обществени тоалетни в с. Царевец, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на салон и библиотека в НЧ „Подем-1928“ - с. Руска Бела, саниране и ремонт на сградата на Кметство Ослен Криводол, подобряване на условията за спорт и създаване на кът за отдих в с. Руска Бела, изграждане на зона за отдих в с. Моравица, саниране на сградата на Кметство и Здравна служба в с. Оселна, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в салон за тържества в с. Злидол и изграждане на беседка, възстановяване и направа на пейки и озеленяване с. Лик.

В изпълнение на Инвестиционната програма на Община Мездра за 2021 г. с целева субсидия за капиталови разходи от държавния бюджет през м. г. са ремонтирани 18 улици (в т. ч. и водопроводите по две тях) в селата Долна Кремена, Дърманци, Елисейна, Зверино, Игнатица, Кален, Крета, Лик, Лютиброд, Лютидол, Ослен Криводол, Ребърково, Руска Бела, Старо село и Цаконица и 1 улица в гр. Мездра. Ремонтирани са също многофункционална спортна площадка в с. Върбешница и покривът на бившето училище в с. Ослен Криводол.

От собствени средства и целеви средства, отпуснати с постановления на Министерския съвет, са инвестирани 526 968 лв. за изграждане на покрит пазар и благоустрояване на околното пространство в гр. Мездра, 242 549 лв. за изграждане на новия площад в с. Зверино, 219 744 лв. за ремонт на водопроводите на четири улици в селата Елисейна, Лик, Ребърково и Царевец и 34 323 лв. за изграждане на площад, градина за отдих и сцена за обществени мероприятия - детска и фитнес площадки в с. Оселна - I етап.

Изпълнението на капиталовите разходи по бюджета е в размер на 1 498 631 лв. В отчета на извънбюджетните сметки отчетените капиталови разходи са в размер на 3 582 563 лв.

Към 31.12.2021 г. общинският дълг на Община Мездра възлиза на 2 952 797 лв. В т. ч. 1 990 797 лв. дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем, и 962 000 лв. безлихвен заем от централния бюджет. През отчетната година приоритетно са обслужвани дължимите суми за лихви и погашения по главницата на общинския дълг. Правилното планиране и разчитане на погашенията на общинския дълг поставя Община Мездра сред общините в България, които стриктно спазват разпоредбите на чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.