Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Враца

Близо 70 инфраструктурни обекти ще ремонтират в община Мездра

  30.08.2022 15:37
Близо 70 инфраструктурни обекти  ще ремонтират в община  Мездра

Близо 70 инфраструктурни обекти, предимно улици, ще бъдат ремонтирани в гр. Мездра и в съставните села на общината

В изпълнение на Инвестиционната програма на Община Мездра за тази година в гр. Мездра и в съставните села на общината ще бъдат изпълнени 65 инфраструктурни обекти, в т. ч. 63 улици, два селски площада, градина за отдих и сцена за обществени мероприятия, детска и фитнес площадки. Необходимите средствата в размер на 3 382 156 лв. са осигурени от целевата субсидия за капиталови разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., от нейното увеличение с ПМС №229/ 2022 г. и целеви средства, отпуснати с ПМС №49/2021 г. Допълнително ще бъдат реализирани два проекта в детски и учебни заведения в гр. Мездра на обща стойност 267 047 лв.

След като приключиха на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) в близките дни ще започне ремонт на 22 улици - 5 в гр. Мездра и 17 в съставните села на общината.

Същевременно ще бъде извършен ремонт на тротоарите по ул. „Георги Димитров“ в с. Горна Кремена и на площада в с. Очиндол, както и изпълнен вторият етап от изграждането на площад, градина за отдих и сцена за обществени мероприятия, детска и фитнес площадки в с. Оселна. С цел спазване на законовите изисквания за безопасност, ще бъдат доставени и нови съоръжения за игра за детските площадки в гр. Мездра.

Други 11 улици ще бъдат ремонтирани с целеви средства, отпуснати с ПМС №229/ 2022 г.

Междувременно е извършено проектиране - пълни работни проекти и издадени строителни разрешения, за цялостен ремонт (пътни настилки, тротоари и бордюри) на 17 улици в гр. Мездра, които от години са в изключително лошо състояние. Те ще бъдат реконструирани след приключване на дейностите по Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Враца”, който се реализира в момента от „ВиК“ - Враца.

Изпратено е искане до Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за осигуряване на целеви средства за ремонта на горепосочените улици и ще бъде обявена обществена поръчка по ЗОП за определяне на изпълнител на тези обекти. Реконструкцията на въпросните улици ще бъде извършена поетапно, в зависимост от осигуреното финансиране от МРРБ.

Същевременно предстои да стартира ремонт на Детска градина „Слънчице“ (с количествено-стойностна сметка в размер на 168 735 лв.) и изграждане на спортна площадка в Професионална гимназия „Алеко Константинов“ (с бюджет 98 312 лв.) в гр. Мездра по проекти, одобрени за финансиране от Министерския съвет и от Министерство на образованието и науката, с които двете заведения кандидатстваха с подкрепата на Община Мездра.