Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Бизнес

За вас работодатели

  14.05.2022 19:56
За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Враца уведомява работодателите от общините Враца и Криводол, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през май 2022 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които разкриват работни места и наемат:

- безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 529 лв.;

- за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 663 лв.;

- безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 20 761 лв.;

- безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 10 004 лв.;

- безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 24 882 лв.;

- безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 11 179 лв.;

- продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 10 718 лв.;

- безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 14 009 лв.;

- безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)-свободни средства–8 762 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

• работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства – 4 866 лв.;

По горепосочените мерки и програма, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 12.05.2022 г. до 20.05.2022 г., включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ) до изчерпване на обявените финансови средства, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

-  безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 636 лв.;

- осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) - свободни средства – 4 152 лв.;

- Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ - свободни средства – 4 855 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Враца, както и на тел. 092 62-51-20, 092 62-71-34, 092 62-04-38

 

Последни
Анкета
Ще успеят ли партиите да сформират редовно правителство?

Резултати