Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Справочник

На вниманието на всички, които предоставят подслон на украински граждани

  17.03.2022 21:17
На вниманието на всички, които предоставят подслон на украински граждани

На вниманието на физическите и юридически лица, които предоставят подслон на украински граждани

ОД МВР Враца обръща внимание на всички физически и юридически лица (с изключение на хотели, хостели и др. регистрирани по Закона за туризма, които подават данните за настанените лица чрез ЕСТИ), които предоставят подслон на чужденци (включително и на украински граждани), че съгл. чл. 28, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България следва в тридневен срок от предоставяне на подслона да уведомят писмено група „Миграция“ или съответното РУ на МВР по местоживеене, като представят документа за задгранично пътуване на чужденеца или документа, с който същият е влязъл в Република България, своите документи за самоличност, и попълнят адресна карта  (присъствието на чужденеца не  е задължително). 
Адресната регистрация може да бъде извършена в най-близкото районно управление на МВР на територията на област Враца.  

При предоставяне на подслон на чужденци от съответната община, следва в тридневен срок да бъдат изпращани списъци на настанените, включващи: имената им изписани на латиница, дата на раждане, гражданство, номер и серия на документа за самоличност, точен адрес на настаняване, както и БУЛСТАТ на домакина, в група „Миграция“ или съответното РУ на МВР по местоживеене

На основание Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент, гражданите на Украйна имат право на безвизово влизане в Р. България и право на пребиваване 90-дневен престой в рамките на всеки 6-месечен период в Република България.
Срокът може да бъде продължен по хуманитарни причини, свързани с извънредни обстоятелства, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България. Редът, по който украинските граждани могат да се възползват от право на допълнителен престой на територията на страната ни, е определен в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България.
Украинските граждани, които желаят да продължат безвизовия си престой в Р. България, могат да подадат заявление в дирекция „Миграция“ - МВР или в сектори и групи „Миграция“ при ОДМВР преди изтичането на разрешения срок на пребиваване по силата на безвизовия режим. Бланка на заявлението ще получат на място или могат да я попълнят предварително, като я изтеглят от Интернет страницата на дирекция „Миграция“- МВР (образец съгласно Приложение  № 2 към чл. 11, ал. 3 от ППЗЧРБ).

Украинските граждани могат  да подадат заявления за закрила до Държавна Агенция за Бежанците, чрез група “Миграция” или съответното РУ на МВР по местоживеене.
Подробна информация за гражданите на Украйна е публикувана и на страницата на Министерски съвет: Единен информационен портал

 

 

Последни
Анкета
Ще успее ли служебното правителство да се справи с кризите в страната?

Резултати