Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Бизнес

Осигурени работни места по програми

  24.01.2022 15:28
Осигурени работни места по програми

Бюрото по труда във Враца отчете, че през м.декември 2021 година са били осигурени общо 37 работни места по Програма “Старт на  кариерата”, Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания и Национална програма “Мелпомена”

Програма “Старт на  кариерата”

Основна цел на програмата е осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образованието и пазара на труда.

Чрез програмата се дава възможност на младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда за започване на работа в публичната администрация в съответствие с образователния си профил.

През м. декември 13 лица са работили по условията на Програмата.

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Обект на програмата са безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст, регистрирани в ДБТ, като приоритетно се включват лица с и над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди с и над 50% намалена работоспособност, хора със сензорни или ментални увреждания.

През месец декември в Д”БТ” – Враца по Програмата са работили 18 лица.

Национална програма “Мелпомена”

Основната цел на Програмата е увеличаване на заетостта чрез разкриване на работни места за подпомагане на дейността на театрите в България.

Намаляване на безработицата чрез разкриване на работни места в държавните  и общински театри;
Насърчаване на приемствеността за съхраняване и развитие на културни ценности.

Обект на Програмата са безработни лица със специфичен опит, професионална квалификация, знания и умения в областта на театралното изкуство, регистрирани в Дирекции “Бюро по труда”.

През отчетния месец са работили 6 лица.