Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Враца

Общинският съвет в Мездра прие отчет

  01.10.2021 14:52
Общинският съвет в Мездра прие отчет

Общинският съвет прие отчета за изпълнението на Бюджет 2020 на община Мездра

Общинският съвет (ОбС) прие уточнения годишен план на бюджета на община Мездра за 2020 г. по прихода и разхода в размер 22 414 468 лв. и отчета за изпълнението на Бюджет 2020 в размер на 19 393 588 лв. Спрямо 2019 г. уточненият годишен план на бюджета за миналата година е с 4 743 014 лв. повече, а общото изпълнение на приходната част на бюджета - с 3 967 500 лв. повече.

Приети бяха също отчетът на капиталовите разходи през 2020 г., които са в размер на 1 229 472 лв. или със 725 205 лв. повече в сравнение с тези през 2019 г. (504 267 лв.) и отчетът за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 г., който е в размер на 3 053 517 лв. или +58 854 лв. спрямо този към 31.12.2019 г. (2 994 663 лв.).

Приети бяха още отчетът на сметките за средства от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и на Структурните фондове към Националния фонд, отчетът на сметките за средства от ЕС на база изпълнение на извънбюджетните сметки на бенефициенти на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ и отчетът на сметките за други средства от ЕС.

Това решение беше взето на септемврийската сесия на ОбС.

На заседанието бяха утвърдени изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2021/2022 г. в Професионална гимназия по МСС - гр. Мездра и в ОУ „Васил Кънчов“ - с. Моравица. За целта двете учебни заведения ще бъдат дофинансирани от общинския бюджет съответно с 8 421.40 лв. и с 38 214 лв.

ОбС прие Дългосрочна програма на Община Мездра за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2021-2030 г.

Местният парламент предостави на НЧ „Светлина 1926“ - с. Моравица за безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот - частна общинска собственост, сграда с предназначение „спортна база“, и възложи на кмета на общината да издаде заповед и да сключи договор с читалището за безвъзмездно право на ползване върху горепосочената сграда.

ОбС се разпореди с имоти - частна общинска собственост в селата Лютидол и Моравица и даде съгласие да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2021 г. два гаража на ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №29а в гр. Мездра, които ще бъдат отдадени под наем чрез търг.

Последни
Анкета
За кой ще гласувате на Парламентарните избори на 2 октомври 2022 г.?

Резултати