Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Обсъдиха Държавния план-прием в област Враца

Областният управител Малина Николова председателства заседанието на Постоянната комисия по заетост, на което беше съгласуван предложеният от началника на Регионалното  управление на образованието – Враца Галина Евденова Държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. в училищата в Област Враца.

„За осъществяване на политиките на национално и областно ниво в сферата на образованието, Държавният план-прием за учебната 2019/2020 г. е съобразен с преструктуриране на приема по профили и професии в посока на STEM профили, технически и ИТ професии, повишаване процентното съотношение на приетите ученици в VIII клас в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка, предложенията на общините в област Враца за броя и вида на паралелките в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, регистрираните в Областна администрация – Враца заявки на работодатели за необходимостта от кадри за 5-годишен период, както и с постъпилите справки от Бюрата по труда на територията на областта за заявени от работодателите работни места. С предложението за Държавен план-прием за учебната 2019/2020 г., съобразено със становищата на общините, са постигнати прогнозните целеви стойности за областта, зададени от МОН за 55,2 % ученици в STEM профили, технически и ИТ професии от общия брой ученици в профилирани и професионални паралелки в областта, както и прогнозните целеви стойности за областта за 67% ученици в професионални гимназии и паралелки от общия брой ученици. С направеното предложение за вида на професионалните паралелки все още не е преодолян стремежът на общините и училищата за предлагане на професии, които са приоритетно предпочитани от учениците, но с тяхното разкриване се получава пренасищане от кадри, които след завършване на средно образование трудно биха намерили реализация на територията на областта. Показателен в това отношение е предложеният прием по професия готвач в 7 от училищата в общините Бяла Слатина, Враца, Криводол, Мездра, Мизия, Роман и Хайредин. Предлаганите профилирани паралелки са добре балансирани и с добри възможности за избор от учениците, като в 50% от тях ще се изучават STEM профили и ИТ професии. Професионалните паралелки в област Враца обхващат 12 области на образование от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, като водеща област на образование е „техника“ с 27 % от общия брой 47 професионални паралелки, следвана от „услуги за личността“ – 23 %. В дуална форма на обучение ще се приемат ученици в 10 специалности, в 8,5 паралелки. Новите професии, които се предлагат са по 25 специалности в 18 паралелки. Броят на паралелките със STEM профили е 10, а броят на техническите и ИТ паралелки е 25. Държавният план-прием за учебната 2019/2020 г. в област Враца е балансиран, като са взети предвид предлаганите защитени паралелки, паралелки с очакван недостиг и паралелки в обединените училища, които се формират при по-малък брой ученици“, изрази становището си при откриването на срещата Малина Николова.

Държавният план-прием беше детайлно представен от началника на РУО-Враца Галина Евденова.

„Искам да подчертая съществената роля на областния управител Малина Николова при изготвянето на оптималния план-прием за учебната 2019/2020 година, в съответствие с реалните потребности на бизнеса и необходимостта от кадри. Проведохме редица срещи във всички общини от областта, също така Информационен ден “Национални и регионални политики при планиране и организиране на държавния план-прием за  учебната 2019/2020 година, съобразихме се със становищата на областния управител и кметовете на общини относно стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общината и областта. В област Враца през настоящата година седми клас завършват общо 1422 ученици, които през учебната 2019/2020 ще имат възможност да се обучават в 33 учебни заведения. Общият брой на паралелките за област Враца са 67, от които 47 са професионални“, подчерта Галина Евденова.

За първи път през учебната 2019/2020 г. професионални паралелки ще реализират СУ „Христо Ботев“ – Враца, по професиите изпълнител на термални процедури и асистент на лекар по дентална медицина, ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца по професия приложен програмист и Средно училище „Христо Ботев“ – Галиче по професия техник-животновъд, пчеларство и бубарство.

Утвърденият от Комисията по заетост Държавен  план – прием за 2019/2020 г. ще бъде предоставен за окончателното му приемане в Министерство на образованието и науката.

По време на заседанието беше представен и Стратегическият модел за модернизиране на професионалното образование и обучение, разработен в контекста на Проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение - Learning by Doing (Учене чрез практика)“. Глобалната цел на проекта е да бъде развит капацитетът на заинтересованите страни в процеса на професионалното образование и обучение чрез укрепване на регионалните, национални и транснационални партньорства в Дунавските страни. Партньори по проекта са Търговско-промишлена палата, Министерство на образованието и науката, Регионалното управление на образованието и 24 партньори от 9 държави от Дунавския регион.

„Професионалното образование и обучение в България е осъзнат държавен приоритет, а дуалната система на обучение може да бъде разглеждана като открита възможност за модернизиране на професионалното образование и обучение, с голям потенциал. Надяваме се представеният на днешната дискусия Стратегически модел, след допълването и обогатяването му от заинтересованите страни, да спомогне за доразвиване на политиките на регионално и национално ниво, а също и да има своя принос в структурирането на ясни отговорности, права и задължения за всички от ключовите участници в професионалното образование и обучение в страните – участнички по проекта“, каза в заключение експертът по проекта Лорета Колева.

Областният управител Малина Николова представи и нов проект за образование, в който се включва Областна администрация – Враца. В подкрепа на професионалното образование, Фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики“, представлявана от Павлина Петрова, проучи възможностите за участие на областите Враца, Ловеч и Монтана за създаване на Северозападен регионален борд „Образование-бизнес“, обедини усилията на трите областни администрации и кандидатства с проектно предложение за създаване на борда. Проектното предложение е одобрено по ОП “Добро управление“, Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Северозападният регионален борд, който се създава чрез реализацията на проекта, представлява иновативен механизъм за координиране и подпомагане на сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на регионалните политики в областта на професионалното образование. Проектът ще бъде цялостно представен на стартираща пресконференция в област Ловеч.

 

08 February, 23:48 | 87 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio