Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
По-малко чуждестранни инвестиции в областта

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Враца към 31.12.2016 година                        

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Враца към 31.12.2016 г. възлизат на 76.9 млн. евро, което е с 10.2% по-малко в сравнение с 2015 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.3% и съответно 15.0% от ПЧИ в рамките на Северозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Враца заема двадесет и трето място в страната.                    Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектор „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 73.3 млн. евро, което е с 8.8% по-малко от 2015 година.

            Най-голямо намаление в направените чуждестранни инвестиции се наблюдава при предприятията от сектора „Селско, горско и рибно стопанство“ с 51.5%  и са в размер на 1.9 млн.евро. Увеличение са наблюдава в сектора „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ с 44.2% и достигат до 1.1 млн.евро.

             И през 2016 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Враца, като в сравнение с предходната година те са с 2.9% по-малко. Относителният дял на инвестициите в община Враца спрямо общия размер за областта се увеличава с 7.5 процентни пункта спрямо 2015 година.

         Методологични бележки

           Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях. 

         Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума от:

         - чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието; 

         - плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие; 

       - минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие

22 January, 12:07 | 104 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio