Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Крими

Опасност от горски и полски пожари

  01.08.2022 18:41
Опасност от горски и полски пожари

Метеорологичните условия през последните седмици – високите дневни температури, вятър и високата степен на засушаване създават отлични предпоставки за бързо разпространение на полски и горски пожари.  

Човешката дейност е основен фактор за предизвикване на пожари. Работата с открит огън при липса на мерки за сигурност, подценяването на ситуацията и липсата на правилна преценка от гражданите често може да има фатални последствия. Човешката небрежност под формата на захвърлени незагасени фасове или различни запалими отпадъци също лесно може да допринесе за създаването на бедствие.

Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски територии.

Как да опазим природата от пожар:

Не изхвърляйте неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда!

Машините и моторните превозни средства, работещи на полето и в гората, трябва да са технически изправни.

Паленето на огън в гората е забранено, освен на обезопасените и обозначени за това места.

Преди да запалите огън на разрешените за това места, се уверете, че разполагате с вода или други средства за загасяването му, при поява на вятър и при напускане на мястото.

Не бива да се изхвърлят бутилки. Те могат да проявят ефекта на лупа и това да доведе до запалване на суха трева, листа или растителни остатъци.

Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър – той може да разнесе горящите частици.

Силният вятър увеличава притока на кислород към огнището и подпомага развитието на пожара. Разчистването на пасища, сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез събирането, окосяването и извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

Със заповед №РД09-847/22.07.2022 г. на Министъра на земеделието на земеделските стопани (собственици или ползватели на правно основание), с цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари, е забранено да извършват косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистването на храсти, през периода от 25 юли 2022 г. до 7 август 2022 г. включително.

Изгарянето на стърнищата и растителните остатъци в земеделските земи е забранено съгласно  чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи. 

Не палете огън на открито, особено в горските и защитени територии!

При възникване на пожар незабавно подайте съобщение на единния европейски номер за спешни повиквания 112.

Какво да правим, ако попаднем в близост до пожар в природата?

Ако забележите признаци за пожар в природата (дим, мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо да оцените обстановката – да се ориентирате за мястото на възникването му, фронтът и посоката на придвижване на огъня.

При опасност от усложняване на ситуацията потърсете безопасен път и напуснете района на пожара, в посока обратна на посоката на вятъра. Придвижвайте се в близост до водоеми или водоизточници /язовири, езера, реки и потоци/. След като избегнете първоначалната опасност, по най- бързия начин подайте съобщение за забелязания пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството.

Ако имате информация за хора, в близост до огнището на запалване, или в района на пожара, подайте бързо тази информация. Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони. Ако имате възможност използвайте вода или налична техника. Защитете дрехите и косата си от запалване /при възможност ги намокрете/, както и дихателните си пътища /с мокра тъкан или други предпазни средства/. Разкажете на пристигналите на място пожарни екипи цялата информация, с която разполагате и следвайте техните указания.

Последни
Анкета
Ще успее ли служебното правителство да се справи с кризите в страната?

Резултати