Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Бизнес

Среща за установяване на местно партньорство се проведе в Мездра

  21.07.2022 18:28
Среща за установяване на местно партньорство  се проведе в Мездра

Среща за избор на представители за установяване на местно партньорство за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. се проведе в Община Мездра

Подготвителна среща за избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за участие в създаване на публично-частно местно партньорство за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. се проведе в Община Мездра. На срещата присъстваха представители на Общинската администрация, на неправителствени организации и на местния бизнес.

Заместник-кметът на Община Мездра инж. Николинка Кътовска благодари на присъстващите за оказаната подкрепа за създаване на местно партньорство на територията на общината и ги запозна с условията за това, в т. ч. с основните принципи на подхода ЛИДЕР (ВОМР), със същността на Местната инициативна група (МИГ), с инструментите за изпълнение на подхода ВОМР и с реда и изискванията за допустимост при разработване и подаване на проектни предложения за кандидатстване по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020 г. за осигуряване на финансов ресурс за създаване на Местна инициативна група на територията на община Мездра.

Участниците в срещата решиха да бъде създадено местно партньорство между Община Мездра, НПО сектора и бизнеса, а желаещите да се включат в него попълниха формуляр за заявяване на интерес.

Излъчени бяха представители на нестопанския сектор и на местния бизнес за установяване на местно партньорство за подготовка на проектно предложение и кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

Последни
Анкета
Ще успее ли служебното правителство да се справи с кризите в страната?

Резултати