Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
ВиК-Враца търси обслужваща банка

            С Решение № 195/30.09.2020 г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца е открита процедура за подбор и определяне на изпълнители на договори с предмет „Предоставяне на финансови (банкови) услуги на „В и К” ООД – Враца”.

            Предвид това, че в определения срок са постъпили по-малко от 5 оферти за участие по Обособена позиция № 1 „Свободни парични средства“, отправяме повторна покана за представяне на оферти за изпълнение на договор с предмет „Свободни парични средства“ при следните условия:

                 1. Предмет на договора: пласиране на разполагаеми средства на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Враца в български лева на депозити в банка за период не по-кратък от 30 (тридесет) дни.

            2. В процедурата могат да участват търговски банки, които имат териториални структури (поделения) в гр. Враца.

            3. За изпълнители на договорите се определят класираните на първите четири места участници. Управителят на дружеството определя конкретния размер на депозита във всяка една банка, но не по-малко от 200 000 (двеста хиляди) лева.

            4. Договорите влизат в сила от 15.01.2021 г.

            5. Договорите се сключва за срок от 2 (две) години.

            6. Офертите следва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството в срок от 5 (пет) работни дни от датата на публикуване на поканата.

            7. Показатели за оценка и тяхната относителна тежест:

            7.1. годишен лихвен процент по депозитна сметка в лева (представя се

            - за сроковете: от 1 месец, от 3 месеца, от 6 месеца, от 12 месеца и

           - за сумите в размер: от 200 х. до 500 х. лева и над 500 х. лева) – 75 %;

            7.2. такса за откриване на депозитна сметка   – 5 %;

            7.3. такси и комисионни за вноска на падеж   – 5 %;

            7.4. такси и комисионни за теглене на падеж  – 5 %;

            7.5. такси и комисионни за вноска не на падеж  – 5 %;

            7.6. такси и комисионни за теглене не на падеж  – 5 %.

            8. Методика за оценка и класиране на офертите

8.1. показател „годишен лихвен процент по депозитна сметка в лева”

Оценката се извършва за всяка една от осемте комбинации (срок на договора / размер на депозита) съгласно т. 7.1.

Участникът, предложил най-висок лихвен процент (л. п.) по съответната комбинация, получава 75,00 б. е. Оценките на останалите участници се получават по правилата на правата пропорционалност.

Оценките на всеки един участник по всичките комбинации се събират и сумата се разделя на 8. Получения резултат представлява оценката на участника по този показател.

Ако участник не представя предложение по някоя от комбинациите, получава 0,00 б.е. по нея.

8.2. по останалите показатели

Участникът, предложил най-ниска такса по съответния показател, получава 5,00 б.е.

Оценките на останалите участници се получават по правилата на обратната пропорционалност.

8.3. Получените оценки по отделните показатели на всеки един участник се сумират и се подреждат по низходящ ред на получените суми.

На първо място се класира участникът, получил най-голяма сума от оценките.

            9. Минимални изисквания за съдържание на офертите:

            9.1. Информация за участника

            9.1.1. заявление за участие;

            9.1.2. административни данни за участника или ЕИК;

            9.1.3. пълномощно (когато е приложимо);

            9.1.4. декларация за наличие на банкови офиси в гр. Враца и в други населени места в областта;

            9.1.5. декларация за срока за валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 150 (сто и петдесет) дни от датата на получаването й.

 .          9.2. Предложение за изпълнение на услугата.

            9.2.1. с декларация или чрез прилагане на документи участникът трябва да заяви готовност да предостави всички видове услуги;

            9.2.2. ценова оферта, която да съдържа предложения по всички посочени показатели.

             За контакти и информация:

             Верка Димитрова – главен счетоводител

            (тел.: 092/669823)

           

 

 

28 October, 17:10 | 2907 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio