Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Общинският съвет във Враца разглежда 21 докладни

Двадесет и една са докладните, включени в проекта за дневен ред на предстоящото на 26 април редовно заседание на Общински съвет – Враца. Сесията ще започне в 10,00 часа в Конферентната зала на община Враца.

Председателят на местния парламент Румен Антов е вносител на 3 докладни – откриване на процедура за избор на обществен посредник (омбудсман) на Община Враца; продължаване действието на Договор за управление на „Медикотехническа лаборатория – Враца” ЕООД; ЦКВЗ – Враца ЕООД (утвърждаване на управител/прекратяване на процедура и откриване на нова).

Предложение за избиране на временна анкетна комисия със задача – проверка на състоянието и дейността на Фондация „MUZEOn“ ще внесе общинският съветник от ГЕРБ д-р Иво Ралчовски. Колегата му д-р Георги Комитски пък е вносител на докладни за отпускане еднократна финансова помощ на нуждаещи се граждани и даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

Дванадесет от докладните в проекта за дневен ред са с вносител Кметът на Община Враца Калин Каменов. В това число предложение за изменение бюджета на Община Враца за 2016 година и определяне на второстепенен разпоредител с бюджет; определяне на основните месечни  заплати на Кмета на Община Враца, на Председателя на Общински съвет – Враца и Кметовете на кметства в община Враца; определяне на годишната вноска на Община Враца за 2016 г. във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България.

Приемане на План за противодействие на тероризма в община Враца е т.11 в дневния ред, а т.12 се отнася за определяне на ново помещение за нуждите на Клуб пенсионера с.Голямо Пещене.

Градоначалникът ще представи на вниманието на съветниците предложения за учредяване  право на надстрояване на сграда, построена в общински поземлен имот, кв.307, Толбухин-юг по действащия Регулационен план на гр.Враца; прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, кв.16, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца; прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, кв.8, Хранително-вкусова зона по действащия Регулационен план на гр.Враца; разрешение от общинския съвет за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии и парцеларни планове на прилежащата техническа инфраструктура) за отчуждаване на частни земеделски имоти в местност „Дърводелци”, землище на гр.Враца, и промяна на предназначението им за разширение на новия гробищен парк на град Враца; одобряване на проект Подробен устройствен план – парцеларен план на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии. Трасе на шлейф (газопровод) от ПХГ „Чирен” до сондаж Е-73. Промяна на предназначението на земеделска земя (част от ПИ 012055 по КВС за землището на с.Чирен) за изграждане на сондаж Е-73 и пътен подход, към обект: „Проектиране и прокарване на експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище „Чирен” с проектиране и строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел и телеметрия на сондажа.

Местните парламентаристи следва да дадат своето съгласие за приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Враца 2016 – 2020 г., както и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Враца за 2017 година.

Заместник кметът Петя Долапчиева ще представи на вниманието на общинските съветници три докладни. Първата е за закриване на Детска ясла № 7 – гр. Враца и разкриване на Център за социални и проектни дейности. Следващата е за приемане  на Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби за 2016 година.

Третата е за отпускане на персонална пенсия на децата Цветелина Илиева Борисова и Борислав Илиев Борисов.

Редовното заседание на Общински съвет – Враца ще започне с питания и отговори на питания от предходната сесия и ще завърши с питания на граждани и т. „Разни“.

Постоянните комисии към Общински съвет – Враца ще заседават от понеделник до четвъртък по предварително одобрен график.

Заседанията са публични и на тях могат да присъстват граждани и медии.

 

19 April, 20:35 | 326 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio