Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Проверяват преместваемите обекти във Враца

Община Враца проверява преместваемите обекти, билбордове и рекламните пана

         Въз основа на новата общинска управленска визия /концепция/ за засилен контрол по отношение на спазване на законовата и подзаконовата нормативна база, свързана с реда и условията за поставяне на горецитираните преместваеми обекти и по-висока събираемост на такси от същите, са започнати и ще се извършват периодични проверки от служители на Община Враца.

     При констатиране на преместваеми обекти без съответното разрешение или в отклонение от условията залегнали в издадено такова, ще бъде провеждана процедура по принудително премахване на преместваемия обект по реда на чл.57 а от ЗУТ.

 Към настоящия момент са установени слабости при издаване на разрешителните за сезонна търговия на открито, изразяващи се в разминаване между заявена и съответно разрешена и реално ползвана търговска площ, като са предприети стъпки за отстраняването им, чрез осъществяване на предварителен контрол от служители на Община Враца по измерване на реално заетата площ за съответния търговски обект и отразяването й в издаденото разрешително.

      Ще бъде провеждан и системен последващ контрол, както по отношение на разрешените търговски площи през сезона, така и по своевременното премахване на преместваемите търговски обекти след изтичане на разрешения им срок.

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ                       ВЪРХУ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

        Община Враца в Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на Община Враца (Приета с Решение №996/30.04.2015г. на ОбС- Враца) определя видовете, предназначението и изискванията към преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане и реда за тяхното поставяне върху имоти собственост на Общината.

        Преместваем обект е обект, който може след отделянето му от повърхността, да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и има възможност да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение.

        Преместваемите обекти за търговска дейност по своето предназначение и вид са: павилиони, колички, маркови фризери, хладилни витрини, маси и стелажи, сезонни слънцезащитни устройства и др. За всички изброени са посочени ограничения за заетата площ в Наредбата, като има и различия в компетентния орган издател на съответното разрешение.

   Разполагането на преместваемите обекти се извършва въз основа на одобрена от ОЕСУТ и Главния архитект на Община Враца схема за сезонно разполагане на преместваеми обекти за търговия в първа зона, в която е конкретизиран вида и търговското предназначение /маси, колички, стелажи, детски атракционни съоръжения и др./ за всеки обект.

    Въз основа на Заявление по образец с приложена схема за поставяне от търговец /физическо или юридическо лице/ се издава сезонно /до 8 месеца/ РАЗРЕШИТЕЛНО за търговия на открито от Кмета на Община Враца съгл. чл.24, ал.1 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на Община Враца, съобразено с одобрената схема.

Размерът на месечната такса за гореизброените преместваеми обекти се определя на основание от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца.

 Преместваемите обекти трябва да отговарят на следните условия:

1. Преместваемият обект да има подходящ естетичен вид и да отговаря на конкретното предназначение.

2. Търговецът е длъжен да почиства прилежащия терен, за което носи отговорност пред съответните органи.

3. При нанесени щети върху тротоарни настилки, зелени площи и благоустройствени мероприятия и съоръжения, търговецът е длъжен незабавно да ги отстрани, в противен случай носи отговорност по НК.

4. Разрешителното не може да се преотстъпва на други  физически и юридически лица. Същото се съхранява от търговеца по време на работа и се представя при поискване от съответните контролни органи.

5. Преместваемият обект следва да не затруднява пешеходния поток и функционирането на съседните обекти.

6. Преместваемият обект да има 3 метра отстояние от витрини или прозорци на партерен етаж на сгради.

7. До 5 (пет) дни след изтичане на разрешителното, търговецът се задължава да премахне преместваемият обект.

    

18 April, 17:41 | 256 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio