Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Одобриха проекта за Общ устройствен план на Мездра

Общински съвет-Мездра одобри проекта за Общ устройствен план на Общината. Това стана по време на извънредно заседание, проведено на 14.12.2017г.

В представения от кмета на Общината доклад бе отразено, че с влизането в сила на  Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, се поставят нови съществени изисквания към устройството на отделните видове територии и значително се ограничават инвестиционните намерения на физически и юридически лица при липса на действащ Общ устройствен план на общината /ОУПО/.

Инж. Събков отбеляза, че предварителният проект за ОУПО е съгласуван със заинтересованите централни и териториални администрации, специализираните контролни органи и експлоатационните дружества. Проведени са консултации с над 20 обществени организации и институции, сред които: „Водоснабдяване и Канализация” ООД – Враца, Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца,Регионална здравна инспекция- Враца,Областна служба “Земеделие“-Враца,  „БТК“ ЕАД, Регионален исторически музей – Враца „Овергаз Запад“ АД, Регионална дирекция по горите -  Берковица, Областно пътно управление – Враца,  „Напоителни системи“ ЕАД,  ДП „ Национална компания железопътна инфраструктура“, „Булгартрансгаз“ ЕАД, Електроенергиен Системен Оператор ЕАД, Държавно горско стопанство, Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски  Район, Агенция „Пътна инфраструктура“, Национален археологически институт с музей и Национален институт за недвижимо културно наследство.

Отразени са постъпилите препоръки и предложения на Експертния съвет по устройство на територията към Общината. В окончателния проект са взети под внимание и препоръки от кметове на населените места на територията на Община Мездра. Окончателният проект на Общият устройствен план /ОУП/ е съгласуван и от директорът на РИОСВ – Враца.

ОУП се изработва за територията на Община Мездра с обхват землищата на всички 27 села и град Мездра. Той създава условия за оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия, устойчиво възпроизводство на обществото и пространствено “вписване” в групата съседни общини в границите на област Враца.

ОУП на Община Мездра очертава насоките за устройственото планиране при отчитане на комплексните  социално-икономически, инфраструктурни  предвиждания и на политиките за опазване на околната среда  в перспективен период до 2025 – 2030  година и предлага функционално зониране на територията.

Планът определя допустимите и забранените дейности в определените функционални зони; регламентира изисквания за  използване, опазване и застрояване на различните видове територии (функционални зони), чрез съответни устройствени режими;определя мястото на Община Мездра и на общинския център в териториално-пространствените структури от различен  йерархичен ред. ОУП също така предлага подходящи насоки за развитието на системите на транспортната и техническата инфраструктура и връзките им със съответните в съседните общини и с инфраструктурните  мрежи, съоръжения и обекти с национално значение; развитие на системите за отдих и туризъм, свързани с природните и антропогенните характеристики на общината и паметниците на културно-историческото наследство. Чрез планът се обособяват територии публична държавна и публична общинска собственост; определят се териториите с разпространение на предвидими природни бедствия и мерки за устройствена защита, границите на териториите за природна защита и културно-историческа защита, начините на тяхното ползване и границите на нарушените територии и териториите за възстановяване.

ОУП ще създаде благоприятни условия за инвестиционно проектиране и строителство в Общината. Предназначен е да служи като управленски инструмент на местната власт в сферата на устройствената политика.

Планът формира пет приоритетни направления за функционално-пространствено развитие на Община Мездра, а именно земеделие, урбанизирани територии, туризъм, транспортна и техническа инфраструктура, екология и културно – историческо наследство.

По време на сесията кметът изказа благодарност към екипа, изготвил проекта и служителите от Общинска администрация, които са съдействали за окончателното му оформяне. Инж. Събков благодари и на нашите съграждани, които взеха отношение като дадоха сигнали и предложения.

 

„Имам уверение от кметовете на малките населени места, че проектът е съгласуван с хората и е търсено становището им.  Дано това е реализирано в пълен обем, за да можем в следващите 15-20 години да се радваме на устойчив план и той да бъде нашата визия и ориентир за развитието на Общината като цяло. Смятам, че ОУП макар да е рестриктивен по своята същност, дава възможности за развитие на нашата Община и предлагам на ОбС да даде положително становище по него и да го утвърди”, каза кметът.

След проведено гласуване с 15 гласа „За”, нито един –„Против” и 2-ма- „Въздържал се” Общински съвет-Мездра одобри проекта за Общ устройствен план на Общината.

 

 

15 December, 14:18 | 188 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio