Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Община Мездра стартира проект за сградния фонд

Община Мездра стартира проект за подобряване сградния фонд на общинската администрация

ПРОЕКТBG16RFOP001-2.001-0088 „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра”

Договор № BG16RFOP001-2.001-0088-C01

 Община Мездра започва строително-монтажните дейности за енергийно обновление на сградата на общинската администрация. Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по процедура № BG16RFOP001, Приоритетна ос 2 „Подкрепа на енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът: „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра”, е на обща стойност 1 154 676.00 лв., от които 981 474.60 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а 173 201.40 лв. – като национално финансиране. Срокът за изпълнение е до 16 март 2018 г.

 Стартът на строително-монтажните дейности бе даден с начална пресконферениция, в която участваха кметът на града инж. Генади Събков, Светлана Мицева – ръководител на проекта, инж. Петя Василева – координатор на проекта, общински съветници, местни строителни фирми, медии и други заинтересовани страни.

Община Мездра бе първата, която се газифицира, сега със средства на Оперативна програма „Региони в растеж“ ще обновим и сградата на общинската администрация, заяви инж. Събков. Сградата е строена през 1970 г., и не е ремонтирана до момента, добави той. Целта на енергийното обновление е да се намали консумацията и разходите за енергия, както и емисиите на парникови и вредни газове в атмосферния въздух. Това ще подобри цялостно както работната среда, така и качеството на околната среда в града, подчерта инж. Събков. И добави: „В началото на моя мандат обещах да превърна нашия град и община в уютно и удобно място за живеене. Вярвам, че след приключване на проекта, ще създадем не само нова среда, но и общ дом на общинската администрация и хората от Мездра“.

Конкретно, след изпълнението на мерките по проекта, сградата на общинската администрация ще  постигне енергиен клас В. По този начин общият брутен годишен разход на енергия ще се намали с 46,7% до 679 987.00 кWh/у, а емисиите на въгледореден диоксит ще се редуцират с 109,3 тона/год. Изпълнител на дейностите за енергийно обновление на сградата е Консорциум „Енергийно обновление – Мездра“ ДЗЗД.

Процесът по прилагане на енергоспестяващи мерки обхваща подобряване на топлоизолацията на сградата, преработка и осъвременяване на отоплителната и електрическата  инсталации и елементи в сградата, чрез което ще се намалят загубите в системите за пренос и разпределение на енергия. Тъй като общината не е доставчик на енергия, нейната роля се свежда до намаляване на разходите на консумираната енергия в сградата и на услугите, които предоставя на населението. Ще бъде инсталирана система за битова-гореща вода, посредством соларни панели. Пo този начин общината ще даде пример за възстановяем енергиен източник.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0088 "Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра" , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

24 August, 17:06 | 200 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio