Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Кметът на Мездра иска защитени училища

Кметът на Община Мездра инж. Генади Събков внася за разглеждане в Общинския съвет 8 докладни в сферата на образованието. Те касаят предложения до Министерството на образованието и науката /МОН/ за включване на 3 детски градини и 4 училища в Списъка на средищните учебни заведения и определяне на едно училище и като защитено през учебната 2017/2018г.

С влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, детските градини имат възможност да получат статут на защитени и/ или средищни. За средищна детска градина се определя общинска детска градина или част от нея в друго населено място, в която се обучат най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска градина или училище, което да организира задължително предучилищно образование, и която за тези деца е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено място.

На основание Постановление №128 на Министерски съвет от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, кметът на Общината предлага при актуализиране на списъка на средищните детски градини да бъдат включени: ДГ „Мир“ в гр. Мездра, ДГ “Детелина“-гр. Мездра и ДГ Звездичка“ в с. Зверино. Инж. Събков предлага и СУ “Иван Вазов“-гр. Мездра, СУ “Климент Охридски“- с. Зверино, ОУ“ Христо Ботев“-гр. Мездра и ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“-гр. Мездра да бъдат определени като средищни.

  Училището в с. Зверино е предложено да бъде определено и като защитено. Критериите за определяне на защитено училище се приемат с акт на Министерския съвет и са свързани с обективните географски и демографски фактори, наличието на пътна инфраструктура. Към момента в СУ “Климент Охридски“- с. Зверино се обучават 188 ученици, като от тях 94 са пътуващи. За учебната 2017/2018г. очакваният брой  на пътуващите ученици до 16-годишна възраст към училището, което се предлага да бъде защитено, е 99 ученици, от следните населени места:  Игнатица, Габровница, Елисейна, Зли дол, Очин дол, Осеновлаг, Ребърково.

 Осигурен е транспорт за пътуващите ученици до училището. Осигурени са и условия за целодневна организация на учебния ден за учебната 2017/2018 година. Подсигурено е столово хранене на място в ученическия стол.

 Пътуването на ученици на повече от 20 км. обаче ще създаде допълнителни трудности, тъй като Зверино и съседните села се намират в район на полупланински и планински релеф. Продължителността на пътуването при нормални условия е 30 минути, а при зимни условия и усложнена обстановка продължителността на пътуването се увеличава.

 Изложените  факти и обстоятелства дават основание СУ „Св. Климент Охридски“ с. Зверино да бъде определено като защитено училище.

 Съгласно Постановление №128 на МС /29.06.2017г. за пътуващите деца и ученици до средищна детска градина и средищно училище се осигурява безплатен транспорт. Безплатен транспорт се осигурява и за всички други деца в задължителна предучилищна възраст  и за учениците от I-XII клас включително, които пътуват от населени места, в които няма детска градина или училище, което провежда обучение в съответната група или в съответния клас, или обратно.

 За защитено училище по смисъла на чл. 54, ал.2 от ЗПУО се определя училище, което ако бъде закрито или преобразувано,  най малко 10 ученици от I-VII ще пътуват не по-малко от 20 км. по  наличната пътна мрежа до най-близкото друго държавно или общинско училище, в което се провежда обучение в съответния клас, а учениците от VIII до X клас ще пътуват повече от 30 км.

 Защитените училища получават ежегодно допълнително финансиране чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в размер на 32 000 лв. за училище, което се намира в планински район.

Докладните, внесени от инж. Събков ще бъдат разгледани на предстоящото редовно заседание на ОбС-Мездра, което ще се проведе на 31-ви август.

 Ако предложенията бъдат одобрени от общинския съвет, в срок до 10-ти септември те ще бъдат внесени в Министерството на образованието и науката /МОН/. Предложенията ще бъдат разгледани от междуведомствена комисия, включваща представители на МОН, Министерство на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Министерството на здравеопазването и на Националното сдружение на общините в Република Българи. Комисията ще направи оценка на внесените предложения за допълнение, ще извърши преглед на действащия списък и ще направи предложения за включване или отпадане на детски градини и училища от него. 

14 August, 17:50 | 208 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio