Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Обществено обсъждане на път I-1/E-79/ във Видин

Кметът на Община Видин Огнян Ценков представи пред граждани  проекта за „Модернизация на път I-1(E-79) „Видин - Ботевград“

Публичното обсъждане се състоя по покана на Огнян Ценков в залата на Общински съвет-Видин. Срещата е с цел запознаване със съвместните действия на Общинската администрация и Областната администрация, взаимодействието с МРРБ и АПИ и предстоящите дейности във връзка с изработения проект за Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Модернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“.

На събитието присъстваха областния управител на Област Видин, Албена Георгиева, част от ръководния екип на Общината, много граждани и заинтересовани лица.

Кметът Ценков запозна присъстващите с процедурите, които предстоят да бъдат извършени, за да се стигне до реалното изпълнение на строителството. Той подчерта: „В Община Видин е получена заповед на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков, с която се дава разрешение на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изработване на ПУП-ПП. Заповедта е издадена на 18.01.2019 г.,получена е в Община Видин на 21.01.2019 г., като са предприети действия по нейното разгласяване: качена е на интернет страницата на Община Видин; поставена е на две видни места в сградата на Община Видин; предадена е за разгласяване на кметовете на останалите населени места по трасето на пътя - с. Новоселци, с. Слана Бара, гр. Дунавци, с.Търняне, с. Синаговци, с. Жеглица и с. Ивановци. Тя е публикувана и в местен вестник „НИЕ“, брой от 24.01.2019 г.

Проектът за ПУП-ПП на хартиен носител (като техническа документация) е входен в Община Видин на 23.01.2019 г. На  24.01.2019 г. е подадено заявление за обявление в Държавен вестник за обнародване по реда на чл.128 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). На 01.02.2019 г. проектът за ПУП-ПП е обнародван в Държавен вестник.

Съгласно ЗУТ информирането и разгласяването пред жителите трябва да се извърши в 10-дневен срок.  Именно това беше и целта на отправената покана към гражданите на Общината за провеждането на срещата.  Инж. Огнян Ценков заяви, че това е и поет ангажимент от него към гражданите всички важни въпроси да се обсъждат в пряк открит диалог и добронамерен тон. Той поясни, че изграждането на магистралния  път  Видин – Ботевград е процес, който е започнал през 2005 година, като в началото на 2016 г. точно в залата на Общински съвет – Видин е проведено общественото обсъждане за оценка въздействието на околната среда. В програмата за управление на правителството в мандат 2017-2021 година обектът е заложен като приоритетен проект в раздел „Транспорт“. През 2018 г. с проведени работни срещи и активна кореспонденция с Областна администрация, АПИ и МРРБ, се е стигнало в началото на тази година до изработването на проекта за ПУП-ПП. Направените планирани промени в ЗУТ още повече облекчават процедурите и значително съкращават сроковете.

Освен публичност и информиране на жителите на Община Видин, е необходимо и запознаване на заинтересованите лица с обнародваното съобщение в бр.10 от 01.02.2019 г. на Държавен вестник. Жителите на осемте населени места, чиито имоти са засегнати от трасето на магистралния път Видин – Ботевград, отразени в ПУП-ПП, са в правото си в 30-дневен срок от датата на публикуването да подадат своите писмени възражения и искания до общинската администрация или в съответното кметство.

За целта на срещата с кметовете, проведена на 5.02.2019 г., на всеки кмет от останалите 7 населени места, Ценков е разпоредил и са им предоставени необходимите документи да проведат срещи с гражданите с цел разгласяване на обявлението в Държавен вестник. Получените възражения, както и всички доказателства за проведените процедури по разгласяването на заповедта на проекта се систематизират и се изпращат в МРРБ за разглеждане от Национален експертен съвет по устройство на територията. Следват отчуждителни процедури за засегнатите имоти, съгласно Закона за държавната собственост.Постановеният отчуждителен акт с решение на Министерски съвет ще бъде връчен на всеки засегнат собственик и реализиран от държавата. В последствие ще бъде изготвен инвестиционен проект, издаване на разрешение за строеж, провеждане на процедури по избор на изпълнители и изграждането на обекта.

Главният архитект на Община Видин Ангел Недялков представи нагледно трасето, през което ще премине магистралният път. Гражданите имаха възможност да зададат своите въпроси, на които изчерпателно бе даден отговор от кмета и главния архитект.

В заключение инж. Ценков благодари за голямата гражданска  активност на хората, присъстващи в залата, и заяви, че в свое съобщение от 06.02.2019 г., във връзка с отварянето на офертите, подадени от участниците в обществените поръчки за строителен надзор, участък Мездра-Ботевград, АПИ заявява: „Направлението Видин-Ботевград /167 км/ е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ до 2022 г., тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от Дунав мост 2 ще се осигури бърза и удобна връзка между магистралите „Хемус“ „Тракия“ и „Струма“. С изпълнянето на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния  тежкотоварен трафик.“

 

 

08 February, 00:11 | 145 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio